Effects of dietary supplementation of glucose oxidase, catalase, or both on reproductive performance, oxidative stress, fecal microflora and apoptosis in multiparous sows
Xiaojiao Sun (Sun X), Longguo Piao (Piao L), Haifeng Jin (Jin H), K. Margarette C. Nogoy (Nogoy KMC), Junfang Zhang (Zhang J), Bin Sun (Sun B), Yi Jin (Jin Y), Dong Hoon Lee (Lee DH), Seong-Ho Choi (Choi SH), Stephen B Smith (Smith SB), Xiangzi Li (Li X)
Anim Biosci. 2022;35(1):75-86.   Published online 2021 Jun 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0839
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of Maternal Catalase Supplementation on Reproductive Performance, Antioxidant Activity and Mineral Transport in Sows and Piglets
Guanglun Guo, Tiantian Zhou, Fengyun Ren, Jingzhan Sun, Dun Deng, Xingguo Huang, Teketay Wassie, Izhar Hyder Qazi, Xin Wu
Animals.2022; 12(7): 828.     CrossRef
Review of glucose oxidase as a feed additive: production, engineering, applications, growth-promoting mechanisms, and outlook
Ziqi Liang, Yaru Yan, Wei Zhang, Huiying Luo, Bin Yao, Huoqing Huang, Tao Tu
Critical Reviews in Biotechnology.2022; : 1.     CrossRef