Effect of feeding a diet comprised of various corn silages inclusion with peanut vine or wheat straw on performance, digestion, serum parameters and meat nutrients in finishing beef cattle
Hongrui Zhang (Zhang H), Liyang Zhang (Zhang L), Xiao Xue (Xue X), Xiaoxia Zhang (Zhang X), Hongyi Wang (Wang H), Tengyun Gao (Gao T), Clive Phillips (Phillips C)
Anim Biosci. 2022;35(1):29-38.   Published online 2021 Jun 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0088
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Effects of Composite Alkali-Stored Spent Hypsizygus marmoreus Substrate on Carcass Quality, Rumen Fermentation, and Rumen Microbial Diversity in Goats
Shuiling Qiu, Keyao Li, Xiangbo He, Mingming Gu, Xinghui Jiang, Jianing Lu, Zhiyi Ma, Xuewu Liang, Qianfu Gan
Animals.2024; 14(1): 166.     CrossRef
Bacillus velezensis promotes the proliferation of lactic acid bacteria and influences the fermentation quality of whole-plant corn silage
Yili Wang, Gangqing Ying, Zimo Zhang, Yu Tang, Yunhua Zhang, Lijuan Chen
Frontiers in Plant Science.2024;[Epub]     CrossRef
Dietary Guanidine Acetic Acid Addition Improved Carcass Quality with Less Back-Fat Thickness and Remarkably Increased Meat Protein Deposition in Rapid-Growing Lambs Fed Different Forage Types
Wen-Juan Li, Yao-Wen Jiang, Zhao-Yang Cui, Qi-Chao Wu, Fan Zhang, He-Wei Chen, Yan-Lu Wang, Wei-Kang Wang, Liang-Kang Lv, Feng-Liang Xiong, Ying-Yi Liu, Ailiyasi Aisikaer, Sheng-Li Li, Yu-Kun Bo, Hong-Jian Yang
Foods.2023; 12(3): 641.     CrossRef
The Effect of Combining Millet and Corn Straw as Source Forage for Beef Cattle Diets on Ruminal Degradability and Fungal Community
Yaoyi Tong, Jincai Wu, Wenwei Guo, Zhimin Yang, Haocheng Wang, Hongkai Liu, Yong Gao, Maohong Sun, Chunwang Yue
Animals.2023; 13(4): 548.     CrossRef
Substitution effects of Acacia mearnsii leaf-meal for Triticum aestivum bran on nutrient digestibility, rumen fermentation and nitrogen retention in lambs
Tulimo Uushona, Obert Chenjerayi Chikwanha, Chenaimoyo Lufutuko Faith Katiyatiya, Phillip Evert Strydom, Cletos Mapiye
Small Ruminant Research.2023; 221: 106948.     CrossRef
Effects of Hanwoo (Korean cattle) manure as organic fertilizer on plant growth, feed quality, and soil bacterial community
Junkyung Lee, Na-Yeon Jo, Su-Yeon Shim, Le Tran Yen Linh, Soo-Ryang Kim, Myung-Gyu Lee, Sun-Goo Hwang
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of Mixing Peanut Vine on Fermentation Quality, Nitrogen Fraction and Microbial Community of High-Moisture Alfalfa Silage
Yu Sun, Chunhui Wu, Xiaowei Zu, Xiaolin Wang, Xiaomeng Yu, Huan Chen, Ling Xu, Mingya Wang, Qiufeng Li
Fermentation.2023; 9(8): 713.     CrossRef
Responses of rumen microorganisms and metabolites to different roughage of domesticated Tibetan sheep
Yue Ren, Yangzhong Zhaxi, Renzeng Ciwang, Zhengwen Wang, Mengjun Liu
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Diets Combining Peanut Vine and Whole-Plant Corn Silage on Growth Performance, Meat Quality and Rumen Microbiota of Simmental Crossbred Cattle
Jixiang Ma, Hua Liu, Mengqi Liu, Junying Xu, Jiading Lu, Shixi Cao, Shouren Li, Sen Ma, Zhichang Wang, Xiaoyan Zhu, Defeng Li, Hao Sun, Yinghua Shi, Yalei Cui
Foods.2023; 12(20): 3786.     CrossRef
The Effect of Replacing Whole-Plant Corn Silage with Daylily on the Growth Performance, Slaughtering Performance, Muscle Amino Acid Composition, and Blood Composition of Tan Sheep
Junli Zhang, Fen Li, Rina Na, Xue Bai, Yanfen Ma, Yuwei Yang, Yun Ma, Xiuqin Wang
Animals.2023; 13(22): 3493.     CrossRef
Alternative experimental approaches to reduce animal use in biomedical studies
Seung Yun Lee, Da Young Lee, Ji Hyeop Kang, Jae Won Jeong, Jae Hyeon Kim, Hyun Woo Kim, Dong Hoon Oh, Jun-Mo Kim, Shin-Jae Rhim, Gap-Don Kim, Hyeong Sang Kim, Young Dal Jang, Yeonhwa Park, Sun Jin Hur
Journal of Drug Delivery Science and Technology.2022; 68: 103131.     CrossRef
Review of the Current Research on Fetal Bovine Serum and the Development of Cultured Meat
Da Young Lee, Seung Yun Lee, Seung Hyeon Yun, Jae Won Jeong, Jae Hyeon Kim, Hyun Woo Kim, Jung Seok Choi, Gap-Don Kim, Seon Tea Joo, Inho Choi, Sun Jin Hur
Food Science of Animal Resources.2022; 42(5): 775.     CrossRef