Characterization of the bacterial microbiota across the different intestinal segments of the Qinghai semi-fine wool sheep on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xungang Wang (Wang X), Linyong Hu (Hu L), Hongjin Liu (Liu H), Tianwei Xu (Xu T), Na Zhao (Zhao N), Xiaoling Zhang (Zhang X), Yuanyue Geng (Geng Y), Shengping Kang (Kang S), Shixiao Xu (Xu S)
Anim Biosci. 2021;34(12):1921-1929.   Published online 2021 Jun 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0809
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Dietary Zinc and/or an Herbal Mixture on Intestinal Microbiota and Barrier Integrity in Lambs
Dobroslava Bujňáková, Katarína Kucková, Zora Váradyová, Iveta Plachá, Viola Strompfová, Jan Bohm, Lenka Micenková, Klaudia Čobanová
Agriculture.2023; 13(9): 1819.     CrossRef
The effects of fucoidan as a dairy substitute on diarrhea rate and intestinal barrier function of the large intestine in weaned lambs
Guangzhen Guo, Weiguang Yang, Chaojie Fan, Ruixia Lan, Zhenhua Gao, Shangquan Gan, Haibin Yu, Fuquan Yin, Zhijing Wang
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiome Studies in Livestock: Achievements, Challenges, and Perspectives
Giovanni Forcina, Lucía Pérez-Pardal, Júlio Carvalheira, Albano Beja-Pereira
Animals.2022; 12(23): 3375.     CrossRef