Effect of storage time and the level of formic acid on fermentation characteristics, epiphytic microflora, carbohydrate components and in vitro digestibility of rice straw silage
Jie Zhao (Zhao J), Siran Wang (Wang S), Zhihao Dong (Dong Z), Junfeng Li (Li J), Yushan Jia (Jia Y), Tao Shao (Shao T)
Anim Biosci. 2021;34(6):1038-1048.   Published online 2021 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0388
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fermentation quality, nutritive value and in vitro ruminal digestion of Napier grass, sugarcane top and their mixed silages prepared using lactic acid bacteria and formic acid
Huade Xie, Fang Xie, Yanxia Guo, Xin Liang, Lijuan Peng, Mengwei Li, Zhenhua Tang, Kaiping Peng, Chengjian Yang
Grassland Science.2023; 69(1): 23.     CrossRef
Ensiling of rice straw enhances the nutritive quality, improves average daily gain, reduces in vitro methane production and increases ruminal bacterial diversity in growing Hu lambs
Yao Xu, Min Aung, Zhanying Sun, Yaqi Zhou, Tianhan Xue, Xinming Cheng, Yanfen Cheng, Lizhuang Hao, Weiyun Zhu, Allan Degen
Animal Feed Science and Technology.2023; 295: 115513.     CrossRef
Ensiling Typha (Typha latifolia) Forage with Different Additives for Ruminant Feeding: In Vitro Studies
Trinidad de Evan, Ahmad Rufai Musa, Carlos N. Marcos, Johnson Sunday Alao, Eva Iglesias, Fernando Escribano, Maria Dolores Carro
Applied Sciences.2023; 13(11): 6546.     CrossRef
Effects of nisin on bacterial community and fermentation profiles, in vitro rumen fermentation, microbiota, and methane emission of alfalfa silage
Ziqian Li, Musen Wang, Samaila Usman, Ashiq Khan, Yixin Zhang, Fuhou Li, Jie Bai, Mengyan Chen, Ying Zhang, Xusheng Guo
Journal of the Science of Food and Agriculture.2023; 103(13): 6706.     CrossRef
Effect of Yogurt Acid Whey on the Quality of Maize Silage
Irida Palamidi, Vasileios V. Paraskeuas, Basiliki Kotsampasi, Ioannis Hadjigeorgiou, Ioannis Politis, Konstantinos C. Mountzouris
Fermentation.2023; 9(12): 994.     CrossRef
Substitution of various agricultural by-products improves fermentation profile and in vitro digestibility of rice straw silage
Sifan Chen, Junfeng Li, Zhihao Dong, Jian Wang, Jie Zhao, Siran Wang, Yushan Jia, Tao Shao
The Journal of Agricultural Science.2022; 160(3-4): 278.     CrossRef
Addition of Organic Acids and Lactobacillus acidophilus to the Leguminous Forage Chamaecrista rotundifolia Improved the Quality and Decreased Harmful Bacteria of the Silage
Qixian Feng, Wenjiao Shi, Siqi Chen, Abraham Allan Degen, Yue Qi, Fulin Yang, Jing Zhou
Animals.2022; 12(17): 2260.     CrossRef
Effect of Storage Period on the Fermentation Profile and Bacterial Community of Silage Prepared with Alfalfa, Whole-Plant Corn and Their Mixture
Kai Mao, Zhu Yu, Shuai Huang, Musen Wang, David B. Hannaway
Fermentation.2022; 8(10): 486.     CrossRef
Substitution of raw lucerne with raw citrus lemon by-product in silage: In vitro apparent digestibility and gas production
Maghsoud Besharati, Valiollah Palangi, Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem, Pasquale De Palo, Jose Manuel Lorenzo, Aristide Maggiolino
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of molasses interacting with formic acid on the fermentation characteristics, proteolysis and microbial community of seed-used pumpkin leaves silage
Chunsheng Song, Jiawei Li, Jinxu Xing, Cheng Wang, Jianping Li, Anshan Shan
Journal of Cleaner Production.2022; 380: 135186.     CrossRef
Effects of Different Additives on Fermentation Quality, Microbial Communities, and Rumen Degradation of Alfalfa Silage
Wenqing Ling, Lei Zhang, Qixian Feng, Abraham Allan Degen, Jue Li, Yue Qi, Yan Li, Yi Zhou, Yijia Liu, Fulin Yang, Jing Zhou
Fermentation.2022; 8(11): 660.     CrossRef