The effect of light on follicular development in laying hens
Shi Bin Cheng (Cheng SB), Xian Qiang Li (Li XQ), Jia Xiang Wang (Wang JX), Yan Wu (Wu Y), Peng Li (Li P), Jin Song Pi (Pi JS)
Anim Biosci. 2021;34(11):1766-1775.   Published online 2021 Apr 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0791
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Melatonin alleviates ovarian function damage and oxidative stress induced by dexamethasone in the laying hens through FOXO1 signaling pathway
Kang Bai, Erying Hao, Chen-xuan Huang, Qiao-xian Yue, De-He Wang, Lei Shi, Yi-fan Chen, Hui Chen, Ren-lu Huang
Poultry Science.2023; 102(8): 102745.     CrossRef
Phosphoproteome Reveals Extracellular Regulated Protein Kinase Phosphorylation Mediated by Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase-Regulating Granulosa Cell Apoptosis in Broody Geese
Shuai Zhao, Tiantian Gu, Kaiqi Weng, Yu Zhang, Zhengfeng Cao, Yang Zhang, Wenming Zhao, Guohong Chen, Qi Xu
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(15): 12278.     CrossRef
Female Germ Cell Development in Chickens and Humans: The Chicken Oocyte Enriched Genes Convergent and Divergent with the Human Oocyte
Deivendran Rengaraj, Jae Yong Han
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(19): 11412.     CrossRef