Effect of additives and filling methods on whole plant corn silage quality, fermentation characteristics and in situ digestibility
Ting Jiao (Jiao T), Zhaomin Lei (Lei Z), Jianping Wu (Wu J), Fei Li (Li F), David P. Casper (Casper DP), Jianfu Wang (Wang J), Jianxin Jiao (Jiao J)
Anim Biosci. 2021;34(11):1776-1783.   Published online 2021 Mar 10     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0804
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Exploring the bacterial community succession and metabolic profiles of Lonicera japonica Thunb. residues during anaerobic fermentation
Fuqing Huang, Tianwei Wang, Jiaqi Zhang, Muhammad Tahir, Jiahao Sun, Yayong Liu, Fangfei Yun, Tianqi Xia, Kunling Teng, Jiwen Wang, Jin Zhong
Bioresource Technology.2023; 367: 128264.     CrossRef
Silage additives improve fermentation quality, aerobic stability and rumen degradation in mixed silage composed of amaranth and corn straw
Jian Ma, Xue Fan, Zhuang Ma, Xiuwen Huang, Minghuan Tang, Fuquan Yin, Zhihui Zhao, Shangquan Gan
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Cutting Stages and Additives on the Fermentation Quality of Triticale, Rye and Oat Silage in Qinghai-Tibet Plateau
Jun Ma, Hanling Dai, Hancheng Liu, Wenhua Du
Agronomy.2022; 12(12): 3113.     CrossRef