Effects of prolonged photoperiod on growth performance, serum lipids and meat quality of Jinjiang cattle in winter
Yan Yu (Yu Y), Jingyun Qiu (Qiu J), Jincheng Cao (Cao J), Yingying Guo (Guo Y), Hui Bai (Bai H), Shengjuan Wei (Wei S), Peishi Yan (Yan P)
Anim Biosci. 2021;34(9):1569-1578.   Published online 2021 Feb 15     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0750
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Landscape of the oncogenic role of fatty acid synthase in human tumors
Xulei Huo, Lairong Song, Da Li, Ke Wang, Yali Wang, Feng Chen, Liwei Zhang, Liang Wang, Junting Zhang, Zhen Wu
Aging.2021; 13(23): 25106.     CrossRef