Effects of bamboo leaf extract on the production performance, rumen fermentation parameters, and rumen bacterial communities of heat-stressed dairy cows
Yi Li (Li Y), Luoyun Fang (Fang L), Fuguang Xue (Xue F), Shengyong Mao (Mao S), Benhai Xiong (Xiong B), Zhu Ma (Ma Z), Linshu Jiang (Jiang L)
Anim Biosci. 2021;34(11):1784-1793.   Published online 2021 Jan 14     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0527
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Rumen Microbial Metabolic Responses of Dairy Cows to the Honeycomb Flavonoids Supplement Under Heat-Stress Conditions
En Liu, Mengxue Sun, Chenxin He, Kang Mao, Qin Li, Jianhong Zhang, Deyong Wu, Shuzhen Wang, Chuanxia Zheng, Wenbin Li, Shimin Gong, Fuguang Xue, Huadong Wu
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of Saccharomyces cerevisiae culture mitigates heat stress-related dame in dairy cows by multi-omics
Dewei Du, Wenbo Jiang, Lei Feng, Yu Zhang, Peng Chen, Chengqiang Wang, Zhiyong Hu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Dose–Response Effects of Bamboo Leaves on Rumen Methane Production, Fermentation Characteristics, and Microbial Abundance In Vitro
Seong Uk Jo, Shin Ja Lee, Hyun Sang Kim, Jun Sik Eom, Youyoung Choi, Yookyung Lee, Sung Sill Lee
Animals.2022; 12(17): 2222.     CrossRef
Effect of Heat Stress on Rumen Microbial Diversity and Fermentation Pattern in Buffalo
Brijesh Yadav, Poonam Yadav, Muneendra Kumar, Shalini Vasvani, Mukul Anand, Avinash Kumar, Dilip Kumar Swain, Sarvajeet Yadav, Arun Kumar Madan, Jian Wu
Advanced Gut & Microbiome Research.2022; 2022: 1.     CrossRef