Effects of Artemisia argyi flavonoids on growth performance and immune function in broilers challenged with lipopolysaccharide
Shuo Yang (Yang S), Jing Zhang (Zhang J), Yang Jiang (Jiang Y), Yuan Qing Xu (Xu YQ), Xiao Jin (Jin X), Su Mei Yan (Yan SM), Bin lin Shi (Shi Bl)
Anim Biosci. 2021;34(7):1169-1180.   Published online 2021 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0656
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot: a comprehensive review on traditional uses, phytochemistry, and pharmacological activities
Wen-Jun Wei, Tao Guo, Gui-Min Xue, Rui Ma, Yuefei Wang, Zhe-Sheng Chen
Phytochemistry Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary supplementation of fermented Artemisia argyi on growth performance, slaughter performance, and meat quality in broilers
Qiuxia Wang, Li Wang, Lingwei Li, Mengqiao Sun, Peng Li, Yan Yu, Yanhong Zhang, Zhiyong Xu, Pei Gao, Jinyou Ma, Xingyou Liu
Poultry Science.2024; 103(4): 103545.     CrossRef
Effects of Aspirin Eugenol Ester on Liver Oxidative Damage and Energy Metabolism in Immune-Stressed Broilers
Jiale Zhong, Wenrui Zhen, Dongying Bai, Xiaodi Hu, Haojie Zhang, Ruilin Zhang, Koichi Ito, Yi Zhang, Bingkun Zhang, Yanbo Ma
Antioxidants.2024; 13(3): 341.     CrossRef
Coccidiosis in Egg-Laying Hens and Potential Nutritional Strategies to Modulate Performance, Gut Health, and Immune Response
Milan Kumar Sharma, Woo Kyun Kim
Animals.2024; 14(7): 1015.     CrossRef
Effect of dietary Artemisia argyi powder on egg production, egg quality and nutrients, serum biochemical indices in laying ducks
Fuyou Liao, Bingnong Yao, Ai Liu, Baoguo Zhu, Biqiong Yao, Jiao Wang, Shenglin Yang, Surintorn Boonanuntan
Journal of Applied Animal Research.2024;[Epub]     CrossRef
Ginsenoside Rg1 and Re alleviates inflammatory responses and oxidative stress of broiler chicks challenged by lipopolysaccharide
Weidong Hu, Shicheng Bi, Jianjian Shao, Yiwen Qu, Li Zhang, Jun Li, Sihuai Chen, Yue Ma, Liting Cao
Poultry Science.2023; 102(4): 102536.     CrossRef
Investigation on Fermentation Characteristics and Microbial Communities of Wheat Straw Silage with Different Proportion Artemisia argyi
Zhenyu Wang, Zhongfang Tan, Guofang Wu, Lei Wang, Guangyong Qin, Yanping Wang, Huili Pang
Toxins.2023; 15(5): 330.     CrossRef
Acer truncatum leaves extract modulates gut microbiota, improves antioxidant capacity, and alleviates lipopolysaccharide-induced inflammation in broilers
Jiongyan Liu, Saisai Liang, Kailong Qin, Bingzheng Jia, Zhouzheng Ren, Xiaojun Yang, Xin Yang
Poultry Science.2023; 102(10): 102951.     CrossRef
Effects of Artemisia ordosica aqueous extract on intestinal inflammation and antioxidant-related gene expression in lipopolysaccharide-challenged broilers
S. Guo, K. Li, P. Zhang, X. Jin, Y. Xu, Y. Xing, S. Yan, B. Shi
Journal of Animal and Feed Sciences.2023; 33(1): 47.     CrossRef
Effects of Artemisia ordosica Crude Polysaccharide on Antioxidant and Immunity Response, Nutrient Digestibility, Rumen Fermentation, and Microbiota in Cashmere Goats
Shuyi Li, Yongmei Guo, Xiaoyu Guo, Binlin Shi, Guoqiang Ma, Sumei Yan, Yanli Zhao
Animals.2023; 13(22): 3575.     CrossRef
Potential of Meniran (Phyllanthus niruri Linn) Extract Nano Herbal as Immunomodulator and Phytogenic Feed Additive for Natural Growth Supporter on Spleenic Germinal Centre and Performance in Animal Model
Emy Koestanti Sabdoningrum, Sri Hidanah, Soeharsono Soeharsono, Dahliatul Qosimah, Sylvia Anggraini, TasyaAmelia Anantha
Research Journal of Pharmacy and Technology.2023; : 5198.     CrossRef
Effect of Immune Stress on Growth Performance and Immune Functions of Livestock: Mechanisms and Prevention
Xueting Niu, Yuexia Ding, Shengwei Chen, Ravi Gooneratne, Xianghong Ju
Animals.2022; 12(7): 909.     CrossRef
Effects of Water Extract from Artemisia argyi Leaves on LPS-Induced Mastitis in Mice
Qianbo Ma, Yuanhao Wei, Zitong Meng, Yuhua Chen, Guoqi Zhao
Animals.2022; 12(7): 907.     CrossRef
Ginsenoside Rg3 Ameliorates Stress of Broiler Chicks Induced by Escherichia coli Lipopolysaccharide
Shicheng Bi, Yiwen Qu, Jianjian Shao, Jianrong Zhang, Weihao Li, Li Zhang, Jingxuan Ni, Liting Cao
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of dietary resveratrol supplementation on growth performance, antioxidant capacity, intestinal immunity and gut microbiota in yellow-feathered broilers challenged with lipopolysaccharide
Zhentao He, Yaojie Li, Taidi Xiong, Xiaoyan Nie, Huihua Zhang, Cui Zhu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
An Artemisia ordosica extract: Effects on growth performance, immune, and inflammatory response in lipopolysaccharide-challenged broilers
Lulu Shi, Yanfei Guo, Yuchen Cheng, Yuanyuan Xing, Shiwei Guo, Linghui Zhang, Yuanqing Xu, Xiao Jin, Sumei Yan, Binlin Shi
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatic transcriptomics and metabolomics indicated pathways associated with immune stress of broilers induced by lipopolysaccharide
Shicheng Bi, Jianjian Shao, Yiwen Qu, Weidong Hu, Yue Ma, Liting Cao
Poultry Science.2022; 101(12): 102199.     CrossRef
Effects of Total Flavonoids of Artemisia ordosica on Growth Performance, Oxidative Stress, and Antioxidant Status of Lipopolysaccharide-Challenged Broilers
Lulu Shi, Xiao Jin, Yuanqing Xu, Yuanyuan Xing, Sumei Yan, Yanfei Guo, Yuchen Cheng, Binlin Shi
Antioxidants.2022; 11(10): 1985.     CrossRef
Effect of Dietary Chlorogenic Acid on Growth Performance, Antioxidant Function, and Immune Response of Broiler Breeders under Immune Stress and Stocking Density Stress
Dongying Bai, Kexin Liu, Xianglong He, Haiqiu Tan, Yanhao Liu, Yuqian Li, Yi Zhang, Wenrui Zhen, Cai Zhang, Yanbo Ma
Veterinary Sciences.2022; 9(10): 582.     CrossRef
Artemisiae argyi Water Extract Alleviates Obesity-Induced Metabolic Disorder
Youngji Han, Hae-Jin Park, Min-Kyeong Hong, Mi-Rae Shin, Seong-Soo Roh, Eun-Young Kwon
Current Issues in Molecular Biology.2022; 44(12): 6158.     CrossRef
Dietary Eucommia ulmoides Extract Alleviates the Effect of Cold Stress on Chick Growth Performance, Antioxidant and Immune Ability
Ting Hu, Yue Lei, Minxue Li, Qin Liu, Li Song, Degang Zhao
Animals.2021; 11(11): 3008.     CrossRef