Effects of Artemisia argyi flavonoids on growth performance and immune function in broilers challenged with lipopolysaccharide
Shuo Yang (Yang S), Jing Zhang (Zhang J), Yang Jiang (Jiang Y), Yuan Qing Xu (Xu YQ), Xiao Jin (Jin X), Su Mei Yan (Yan SM), Bin lin Shi (Shi Bl)
Anim Biosci. 2021;34(7):1169-1180.   Published online 2021 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0656
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of Immune Stress on Growth Performance and Immune Functions of Livestock: Mechanisms and Prevention
Xueting Niu, Yuexia Ding, Shengwei Chen, Ravi Gooneratne, Xianghong Ju
Animals.2022; 12(7): 909.     CrossRef
Effects of Water Extract from Artemisia argyi Leaves on LPS-Induced Mastitis in Mice
Qianbo Ma, Yuanhao Wei, Zitong Meng, Yuhua Chen, Guoqi Zhao
Animals.2022; 12(7): 907.     CrossRef
Ginsenoside Rg3 Ameliorates Stress of Broiler Chicks Induced by Escherichia coli Lipopolysaccharide
Shicheng Bi, Yiwen Qu, Jianjian Shao, Jianrong Zhang, Weihao Li, Li Zhang, Jingxuan Ni, Liting Cao
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of dietary resveratrol supplementation on growth performance, antioxidant capacity, intestinal immunity and gut microbiota in yellow-feathered broilers challenged with lipopolysaccharide
Zhentao He, Yaojie Li, Taidi Xiong, Xiaoyan Nie, Huihua Zhang, Cui Zhu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
An Artemisia ordosica extract: Effects on growth performance, immune, and inflammatory response in lipopolysaccharide-challenged broilers
Lulu Shi, Yanfei Guo, Yuchen Cheng, Yuanyuan Xing, Shiwei Guo, Linghui Zhang, Yuanqing Xu, Xiao Jin, Sumei Yan, Binlin Shi
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatic transcriptomics and metabolomics indicated pathways associated with immune stress of broilers induced by lipopolysaccharide
Shicheng Bi, Jianjian Shao, Yiwen Qu, Weidong Hu, Yue Ma, Liting Cao
Poultry Science.2022; 101(12): 102199.     CrossRef
Effects of Total Flavonoids of Artemisia ordosica on Growth Performance, Oxidative Stress, and Antioxidant Status of Lipopolysaccharide-Challenged Broilers
Lulu Shi, Xiao Jin, Yuanqing Xu, Yuanyuan Xing, Sumei Yan, Yanfei Guo, Yuchen Cheng, Binlin Shi
Antioxidants.2022; 11(10): 1985.     CrossRef
Effect of Dietary Chlorogenic Acid on Growth Performance, Antioxidant Function, and Immune Response of Broiler Breeders under Immune Stress and Stocking Density Stress
Dongying Bai, Kexin Liu, Xianglong He, Haiqiu Tan, Yanhao Liu, Yuqian Li, Yi Zhang, Wenrui Zhen, Cai Zhang, Yanbo Ma
Veterinary Sciences.2022; 9(10): 582.     CrossRef
Artemisiae argyi Water Extract Alleviates Obesity-Induced Metabolic Disorder
Youngji Han, Hae-Jin Park, Min-Kyeong Hong, Mi-Rae Shin, Seong-Soo Roh, Eun-Young Kwon
Current Issues in Molecular Biology.2022; 44(12): 6158.     CrossRef
Dietary Eucommia ulmoides Extract Alleviates the Effect of Cold Stress on Chick Growth Performance, Antioxidant and Immune Ability
Ting Hu, Yue Lei, Minxue Li, Qin Liu, Li Song, Degang Zhao
Animals.2021; 11(11): 3008.     CrossRef