Comparison of cecal microbiota composition in hybrid pigs from two separate three-way crosses
Yuting Yang, Liyan Shen, Huan Gao, Jinming Ran, Xian Li, Hengxin Jiang, Xueyan Li, Zhenhui Cao, Ying Huang, Sumei Zhao, Chunlian Song, Hongbin Pan
Anim Biosci. 2021;34(7):1202-1209.   Published online 2020 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0681
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Major histocompatibility complex class II genetic diversity and the genetic influence on gut microbiota in Guizhou minipigs
Gang Yao, Min Fan, Jian Zhang, Yanjun Wu, Hai Zhao, Hui Zhang, Longfei Li, Shuguang Wu
Folia Microbiologica.2021; 66(6): 997.     CrossRef