Astaxanthin supplementation enriches productive performance, physiological and immunological responses in laying hens
Yuanzhao Zhu (Zhu Y), Long Yin (Yin L), Jinshan Ge (Ge J), Xuezhuang Wu (Wu X), Yuhan Peng (Peng Y), Tao Zhang (Zhang T), Meihong Jiang (Jiang M)
Anim Biosci. 2021;34(3):443-448.   Published online 2020 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.20.0550
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Free astaxanthin-rich diets enhanced astaxanthin accumulation in egg yolks compared to esterified astaxanthin-rich diets
Ying-Cai Zhao, Xiao-Yue Li, Cheng-Cheng Wang, Jin-Yue Yang, Chang-Hu Xue, Tian-Tian Zhang, Yu-Ming Wang
Food Chemistry.2023; 405: 134872.     CrossRef
Astaxanthin as a Potential Antioxidant to Improve Health and Production Performance of Broiler Chicken
Herinda Pertiwi, Mohamad Yusril Nur Mahendra, Juriah Kamaludeen, Sumanta Nandi
Veterinary Medicine International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Egg laying performance and egg quality with Paracoccus carotinifaciens supplementation containing high astaxanthin levels
T. Takahashi, N. Suzuki, R. Ishii, S. Toyoda, M. Shibata, Y. Azuma, Y. Kurose
British Poultry Science.2022; : 1.     CrossRef
Carotenoids modulate stress tolerance and immune responses in aquatic animals
Keng Chin Lim, Fatimah Md. Yusoff, Murni Karim, Fatin M. I. Natrah
Reviews in Aquaculture.2022;[Epub]     CrossRef
Utilization of astaxanthin from microalgae and carotenoid rich algal biomass as a feed supplement in aquaculture and poultry industry: An overview
Jinnath Rehana Ritu, Ranga Rao Ambati, Gokare A. Ravishankar, Md Shahjahan, Saleha Khan
Journal of Applied Phycology.2022;[Epub]     CrossRef