Influence of pre-slaughter fasting time on weight loss, meat quality and carcass contamination in broilers
Ge Xue (Xue G), Silu Cheng (Cheng S), Jingwen Yin (Yin J), Runxiang Zhang (Zhang R), Yingying Su (Su Y), Xiang Li (Li X), Jianhong Li (Li J), Jun Bao (Bao J)
Anim Biosci. 2021;34(6):1070-1077.   Published online 2020 Nov 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0560
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Effect of Vitamin C and E Supplementation into Drinking Water on Carcass Characteristics, Meat Quality and Intestinal Microflora During Pre-Slaughter Feed Withdrawal in Broiler Chickens
Hacer KAYA
Journal of Agricultural Production.2023; 4(1): 47.     CrossRef
Effect of chamomile (Matricaria chamomilla L.), linden (Tilia cordata Mill.), and green tea (Camellia sinensis L.) aqueous extract administration in the drinking water during pre-slaughter feed withdrawal period in broiler chickens
Guray Erener, Cumhur Turan, Emrah Gungor, Aydin Altop
Tropical Animal Health and Production.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of Cardamine violifolia on Plasma Biochemical Parameters, Anti-Oxidative Capacity, Intestinal Morphology, and Meat Quality of Broilers Challenged with Lipopolysaccharide
Yu Wei, Qingyu Gao, Xiaoqing Jing, Yue Zhang, Huiling Zhu, Xin Cong, Shuiyuan Cheng, Yulan Liu, Xiao Xu
Animals.2022; 12(19): 2497.     CrossRef
Dietary Se-Enriched Cardamine enshiensis Supplementation Alleviates Transport-Stress-Induced Body Weight Loss, Anti-Oxidative Capacity and Meat Quality Impairments of Broilers
Xiao Xu, Yunfen Zhu, Yu Wei, Xiaofei Chen, Rong Li, Junhui Xie, Guogui Wang, Jiajia Ming, Hongqing Yin, Jiqian Xiang, Feiruo Huang, Yongkang Yang
Animals.2022; 12(22): 3193.     CrossRef