Effects of lycopene on abdominal fat deposition, serum lipids levels and hepatic lipid metabolism-related enzymes in broiler chickens
Xiaoli Wan (Wan X), Zhengfeng Yang (Yang Z), Haoran Ji (Ji H), Ning Li (Li N), Zhi Yang (Yang Z), Lei Xu (Xu L), Haiming Yang (Yang H), Zhiyue Wang (Wang Z)
Anim Biosci. 2021;34(3):385-392.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0432
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Low-protein diets supplemented with isoleucine alleviate lipid deposition in broilers through activating 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase and janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathways
Shengnan Ma, Kai Zhang, Shuyan Shi, Xuemin Li, Chuanyan Che, Peng Chen, Huawei Liu
Poultry Science.2023; 102(3): 102441.     CrossRef
Research Progress on Lycopene in Swine and Poultry Nutrition: An Update
Jun Chen, Xuehai Cao, Zhouyin Huang, Xingping Chen, Tiande Zou, Jinming You
Animals.2023; 13(5): 883.     CrossRef
The effects of plant extracts on lipid metabolism of chickens — A review
Xuedong Ding, Ilias Giannenas, Ioannis Skoufos, Jing Wang, Weiyun Zhu
Animal Bioscience.2023; 36(5): 679.     CrossRef
Chicken cecal microbiota reduces abdominal fat deposition by regulating fat metabolism
Yan Chen, Muhammad Akhtar, Ziyu Ma, Tingwei Hu, Qiyao Liu, Hong Pan, Xiaolong Zhang, Abdallah A. Nafady, Abdur Rahman Ansari, El-Sayed M. Abdel-Kafy, Deshi Shi, Huazhen Liu
npj Biofilms and Microbiomes.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary supplementation of Anoectochilus roxburghii extract (ARE) on growth performance, abdominal fat deposition, meat quality, and gut microbiota in broilers
Tian Wu, Peng Wang, Qinghua Fu, Haihan Xiao, Yameng Zhao, Yan Li, Xudong Song, Hao Xie, Ziyi Song
Poultry Science.2023; 102(8): 102842.     CrossRef
Effects of Different Dietary Starch Sources and Digestible Lysine Levels on Carcass Traits, Serum Metabolites, Liver Lipid and Breast Muscle Protein Metabolism in Broiler Chickens
Caiwei Luo, Yanhong Chen, Dafei Yin, Jianmin Yuan
Animals.2023; 13(13): 2104.     CrossRef
Evaluation of the effect of wheat germ meal on the development of laboratory mice
Vasyl Liasota, Svitlana Tkachuk, Nadiia Bohatko, Nataliia Bukalova, Tetyana Prylipko
Ukrainian journal of veterinary sciences.2023;[Epub]     CrossRef
Lycopene alleviates aflatoxin B1 induced liver damage through inhibiting cytochrome 450 isozymes and improving detoxification and antioxidant systems in broiler chickens
Xiaoli Wan, Haoran Ji, Huimin Ma, Zhengfeng Yang, Ning Li, Xiaoshuai Chen, Yuanjing Chen, Haiming Yang, Zhiyue Wang
Italian Journal of Animal Science.2022; 21(1): 31.     CrossRef
Tomato pomace as a nontraditional feedstuff: productive and reproductive performance, digestive enzymes, blood metabolites, and the deposition of carotenoids into egg yolk in quail breeders
Fayiz M. Reda, Mahmoud Madkour, Nafisa Abd El-Azeem, Osama Aboelazab, Sarah Y.A. Ahmed, Mahmoud Alagawany
Poultry Science.2022; 101(4): 101730.     CrossRef
Effects of feed systems on growth performance, carcass characteristics, organ index, and serum biochemical parameters of pigeon
Ran Zhang, Hui Ma, Pengmin Han, Yunlei Li, Yanyan Sun, Jingwei Yuan, Yuanmei Wang, Aixin Ni, Yunhe Zong, Shixiong Bian, Jinmeng Zhao, Jilan Chen
Poultry Science.2022; 101(12): 102224.     CrossRef
Lipidic extract of whole tomato reduces hyperplasia, oxidative stress and inflammation on testosterone-induced BPH in obese rats
Juventino III Colado-Velázquez, Patrick Mailloux-Salinas, David Julian Arias-Chávez, Jessica Ledesma-Aparicio, Norma Leticia Gómez-Viquez, Edgard Cano-Europa, Gabriel Noris Sarabia, Guadalupe Bravo
International Urology and Nephrology.2022; 55(3): 529.     CrossRef
Low-Protein Diets Supplemented with Isoleucine Alleviate Lipid Deposition in Broilers Through Activating AMPK and JAK2/STAT3 Signaling Pathways
Shengnan Ma, Kai Zhang, Jinshan Zhao, Xuemin Li, Chuanyan Che, Peng Chen, Huawei Liu
SSRN Electronic Journal .2022;[Epub]     CrossRef
Translatomics Probes Into the Role of Lycopene on Improving Hepatic Steatosis Induced by High-Fat Diet
Tengda Huang, Jingsu Yu, Zeqiang Ma, Qinghua Fu, Siqi Liu, Zupeng Luo, Kang Liu, Lin Yu, Weiwei Miao, Dongling Yu, Ziyi Song, Yixing Li, Lei Zhou, Gaoxiao Xu
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Probiotic (Bacillus subtilis) Supplementation on Carcass Traits, Meat Quality, Amino Acid, and Fatty Acid Profile of Broiler Chickens
Xiaopeng Tang, Xuguang Liu, Hu Liu
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef