Isolation and identification of goose skeletal muscle satellite cells and preliminary study on the function of C1q and tumor necrosis factor-related protein 3 gene
Han Wang (Wang H), Ke He (He K), Xuehua Zeng (Zeng X), Xiaolong Zhou (Zhou X), Feifei Yan (Yan F), Songbai Yang (Yang S), Ayong Zhao (Zhao A)
Anim Biosci. 2021;34(6):1078-1087.   Published online 2020 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.20.0430
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Isolation, culture and identification of sheep skeletal muscle satellite cells
Sailuo Wan, Qianqian Pan, Jinbo Wei, Cuiyun Zhu, Jing Jing, Shuaiqi Qin, Rongcui Hu, Mengyu Lou, Shuang Li, Yinghui Ling
Czech Journal of Animal Science.2022; 67(10): 416.     CrossRef