Effects of the Agaricus bisporus stem residue on performance, nutrients digestibility and antioxidant activity of laying hens and its effects on egg storage
Bowen Yang, Guoxian Zhao, Lin Wang, Shujing Liu, Jie Tang
Anim Biosci. 2021;34(2):256-264.   Published online 2020 Feb 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0853
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mushroom (Flammulina velutipes) stem residue on growth performance, meat quality, antioxidant status and lipid metabolism of broilers
Shad Mahfuz, Tengfei He, Jiayu Ma, Hansuo Liu, Shenfei Long, Qinghui Shang, Lianhua Zhang, Jingdong Yin, Xiangshu Piao
Italian Journal of Animal Science.2020; 19(1): 803.     CrossRef