Effects of the Agaricus bisporus stem residue on performance, nutrients digestibility and antioxidant activity of laying hens and its effects on egg storage
Bowen Yang (Yang B), Guoxian Zhao (Zhao G), Lin Wang (Wang L), Shujing Liu (Liu S), Jie Tang (Tang J)
Anim Biosci. 2021;34(2):256-264.   Published online 2020 Feb 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0853
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Role of Dietary Methyl Sulfonyl Methane in Poultry
Yoo-Bhin Kim, Kyung-Woo Lee
Animals.2023; 13(3): 351.     CrossRef
Assessment of the influence on Hypsizygus marmoreus stem waste as a sustainable alternative to corn in Holdobagy geese dietary
Guangquan Li, Yi Liu, Xianze Wang, Shaoming Gong, Yunzhou Yang, Cui Wang, Huiying Wang, Daqian He
Frontiers in Sustainable Food Systems.2023;[Epub]     CrossRef
Dietary supplementation of Agaricus bisporus stalk meal on growth performance, carcass and organ traits, meat quality, cecum mesophilic aerobic bacteria counts and intestinal histology in broiler chickens
Aydin Altop, Isa Coskun, Ayse Gul Filik, Huseyin Cayan, Ahmet Sahin, Emrah Gungor, Guray Erener
Ciência Rural.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of silymarin and nano-silymarin on performance, egg quality, nutrient digestibility, and intestinal morphology of laying hens during storage
Samira Faryadi, Ardashir Sheikhahmadi, Ayoub Farhadi, Himan Nourbakhsh
Italian Journal of Animal Science.2021; 20(1): 1633.     CrossRef
A Comprehensive Proteome and Acetyl-Proteome Atlas Reveals Molecular Mechanisms Adapting to the Physiological Changes From Pre-laying to Peak-Laying Stage in Liver of Hens (Gallus gallus)
Zhang Wang, Dandan Wang, Keren Jiang, Yulong Guo, Zhuanjian Li, Ruirui Jiang, Ruili Han, Guoxi Li, Yadong Tian, Hong Li, Xiangtao Kang, Xiaojun Liu
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Mushroom (Flammulina velutipes) stem residue on growth performance, meat quality, antioxidant status and lipid metabolism of broilers
Shad Mahfuz, Tengfei He, Jiayu Ma, Hansuo Liu, Shenfei Long, Qinghui Shang, Lianhua Zhang, Jingdong Yin, Xiangshu Piao
Italian Journal of Animal Science.2020; 19(1): 803.     CrossRef