Effect of JAK-STAT pathway in regulation of fatty liver hemorrhagic syndrome in chickens
Yaling Zhu, Huirong Mao, Gang Peng, Qingjie Zeng, Qing Wei, Jiming Ruan, Jianzhen Huang
Anim Biosci. 2021;34(1):143-153.   Published online 2020 Feb 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0874
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dysregulated H3K27 Acetylation Is Implicated in Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome in Chickens
Yaling Zhu, Qingjie Zeng, Fang Li, Haoshu Fang, Zhimin Zhou, Tao Jiang, Chao Yin, Qing Wei, Yujie Wang, Jiming Ruan, Jianzhen Huang
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
A novel chicken model of fatty liver disease induced by high cholesterol and low choline diets
Chiao-Wei Lin, Ting-Wei Huang, Yu-Ju Peng, Yuan-Yu Lin, Harry John Mersmann, Shih-Torng Ding
Poultry Science.2020;[Epub]     CrossRef