Coordinated alteration of mRNA-microRNA transcriptomes associated with exosomes and fatty acid metabolism in adipose tissue and skeletal muscle in grazing cattle
Susumu Muroya (Muroya S), Hideki Ogasawara (Ogasawara H), Kana Nohara (Nohara K), Mika Oe (Oe M), Koichi Ojima (Ojima K), Masayuki Hojito (Hojito M)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(11):1824-1836.   Published online 2019 Dec 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0682
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Maternal Nutrient Restriction Disrupts Gene Expression and Metabolites Associated with Urea Cycle, Steroid Synthesis, Glucose Homeostasis, and Glucuronidation in Fetal Calf Liver
Susumu Muroya, Yi Zhang, Kounosuke Otomaru, Kazunaga Oshima, Ichiro Oshima, Mitsue Sano, Sanggun Roh, Koichi Ojima, Takafumi Gotoh
Metabolites.2022; 12(3): 203.     CrossRef
CNV analysis of VAMP7 gene reveals variation associated with growth traits in Chinese cattle
Xian Liu, Peng Yang, Haoming Sun, Zijing Zhang, Cuicui Cai, Jiawei Xu, Xiaoting Ding, Xianwei Wang, Shijie Lyu, Zhiming Li, Zejun Xu, Qiaoting Shi, Eryao Wang, Chuzhao Lei, Hong Chen, Baorui Ru, Yongzhen Huang
Animal Biotechnology.2022; : 1.     CrossRef
Differential Expression of MicroRNAs in Dark-Cutting Meat from Beef Carcasses
Penny K. Riggs, Dustin A. Therrien, Robert N. Vaughn, Marissa L. Rotenberry, Brian W. Davis, Andy D. Herring, David G. Riley, H. Russell Cross
Applied Sciences.2022; 12(7): 3555.     CrossRef
Integrated analysis of expression profiles with meat quality traits in cattle
Yunxiao Li, Miaosen Yang, Angang Lou, Jinyan Yun, Chunyu Ren, Xiangchun Li, Guangjun Xia, Kichang Nam, Duhak Yoon, Haiguo Jin, Kangseok Seo, Xin Jin
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of microRNA Transcriptome Involved in Bovine Intramuscular Fat Deposition
Susan K. Duckett, Maslyn A. Greene
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Maternal Undernutrition during Pregnancy Alters Amino Acid Metabolism and Gene Expression Associated with Energy Metabolism and Angiogenesis in Fetal Calf Muscle
Susumu Muroya, Yi Zhang, Aoi Kinoshita, Kounosuke Otomaru, Kazunaga Oshima, Yuji Gotoh, Ichiro Oshima, Mitsue Sano, Sanggun Roh, Mika Oe, Koichi Ojima, Takafumi Gotoh
Metabolites.2021; 11(9): 582.     CrossRef
Composition, isolation, identification and function of adipose tissue-derived exosomes
Rui Zhao, Tiantian Zhao, Zhaozhao He, Rui Cai, Weijun Pang
Adipocyte.2021; 10(1): 587.     CrossRef
Comprehensive MicroRNA Expression Profile of the Mammary Gland in Lactating Dairy Cows With Extremely Different Milk Protein and Fat Percentages
Xiaogang Cui, Shengli Zhang, Qin Zhang, Xiangyu Guo, Changxin Wu, Mingze Yao, Dongxiao Sun
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef