Serum adipokines play different roles in type I and II ketosis
Liuhong Shen (Shen L), Yingkun Zhu (Zhu Y), Jinbang Xiao (Xiao J), Bolin Qian (Qian B), Liuchao You (You L), Yue Zhang (Zhang Y), Shumin Yu (Yu S), Xiaolan Zong (Zong X), Suizhong Cao (Cao S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(12):1930-1939.   Published online 2019 Dec 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0728
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association between Tryptophan Metabolism and Inflammatory Biomarkers in Dairy Cows with Ketosis
Zhengzhong Luo, Kang Yong, Zhenlong Du, Yixin Huang, Tao Zhou, Li Ma, Xueping Yao, Liuhong Shen, Shumin Yu, Zuoting Yan, Suizhong Cao
Metabolites.2023; 13(3): 333.     CrossRef
Integration of Multiplied Omics, a Step Forward in Systematic Dairy Research
Yingkun Zhu, Dengpan Bu, Lu Ma
Metabolites.2022; 12(3): 225.     CrossRef
Untargeted Metabolomics Reveals Metabolic Stress Alleviation by Prepartum Exercise in Transition Dairy Cows
Zhengzhong Luo, Yixin Huang, Li Ma, Jing Jiang, Qiao Luo, Zhuo Yang, Kang Yong, Liuhong Shen, Shumin Yu, Xueping Yao, Jinzhong Tao, Suizhong Cao
Metabolites.2022; 12(4): 309.     CrossRef
Activated autophagy-lysosomal pathway in dairy cows with hyperketonemia is associated with lipolysis of adipose tissues
Hao Yu, Minghe Fan, Xiying Chen, Xiuhuan Jiang, Juan J. Loor, Ahmad Aboragah, Cai Zhang, Hongxu Bai, Zhiyuan Fang, Taiyu Shen, Zhe Wang, Yuxiang Song, Xinwei Li, Guowen Liu, Xiaobing Li, Xiliang Du
Journal of Dairy Science.2022; 105(8): 6997.     CrossRef
Obesity-related prepartal insulin resistance in dairy cows is associated with increased lipin 1 and decreased FATP 1 expression in skeletal muscle
Radiša Prodanović, Danijela Kirovski, Ivan Vujanac, Ana Djordjevic, Snježana Romić, Marija Pantelić, Goran Korićanac
Research in Veterinary Science.2022; 150: 189.     CrossRef
Altered Fecal Microbiome and Correlations of the Metabolome with Plasma Metabolites in Dairy Cows with Left Displaced Abomasum
Zhengzhong Luo, Kang Yong, Qiao Luo, Zhenlong Du, Li Ma, Yixin Huang, Tao Zhou, Xueping Yao, Liuhong Shen, Shumin Yu, Junliang Deng, Zhihua Ren, Yong Zhang, Zuoting Yan, Zhicai Zuo, Suizhong Cao, Jing Han
Microbiology Spectrum.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Aerobic Exercise on Rats with Hyperandrogenic Polycystic Ovarian Syndrome
Na Li, Chenghao Yang, Huiyu Xie, Yinghong Liu, Yuanpeng Liao, Claudio Casella
International Journal of Endocrinology.2021; 2021: 1.     CrossRef