Modeling net energy requirements of 2 to 3-week-old Cherry Valley ducks
Ting Yang (Yang T), Lexiao Yu (Yu L), Min Wen (Wen M), Hua Zhao (Zhao H), Xiaoling Chen (Chen X), Guangmang Liu (Liu G), Gang Tian (Tian G), Jingyi Cai (Cai J), Gang Jia (Jia G)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1624-1632.   Published online 2019 Nov 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0561
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prediction of the Net Energy of Wheat from Chemical Analysis for Growing Ducks
Yanru Liang, Qinteng Hou, Mengchao Yu, Yaqi Chang, Hua Zhao, Guangmang Liu, Xiaoling Chen, Gang Tian, Jingyi Cai, Gang Jia
Animals.2023; 13(6): 1097.     CrossRef