Effects of dietary probiotic, liquid feed and nutritional concentration on the growth performance, nutrient digestibility and fecal score of weaning piglets
Song Zhang (Zhang S), Dong Huy Yoo (Yoo DH), Xiang Ao (Ao X), In Ho Kim (Kim IH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1617-1623.   Published online 2019 Nov 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0473
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Immobilized Antimicrobial Peptides on Growth Performance, Serum Biochemical Index, Inflammatory Factors, Intestinal Morphology, and Microbial Community in Weaning Pigs
Nian Liu, Xiaokang Ma, Xianren Jiang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Reducing the Risk of Transmission of Critical Antimicrobial Resistance Determinants From Contaminated Pork Products to Humans in South-East Asia
Wandee Sirichokchatchawan, Prasert Apiwatsiri, Pawiya Pupa, Imporn Saenkankam, Nwai Oo Khine, Angkana Lekagul, Kittitat Lugsomya, David J. Hampson, Nuvee Prapasarakul
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
A regression for estimating metabolizable glucose in diets of weaned piglets for optimal growth performance
Liangkang Lv, Zhi Feng, Dandan Zhang, Long Lei, Hui Zhang, Zhengya Liu, Ying Ren, Shengjun Zhao
Animal Bioscience.2021; 34(10): 1643.     CrossRef
Differential responses of weaned piglets to supplemental porcine or chicken plasma in diets without inclusion of antibiotics and zinc oxide
Li Zhe, Lunxiang Yang, Sen Lin, Fangyuan Chen, Peng Wang, Lourens Heres, Yong Zhuo, Jiayong Tang, Yan Lin, Shengyu Xu, Xiaoling Zhang, Xuemei Jiang, Lingjie Huang, Ruinan Zhang, Lianqiang Che, Gang Tian, Bin Feng, De Wu, Zhengfeng Fang
Animal Nutrition.2021; 7(4): 1173.     CrossRef
Effects of Bacillus-based probiotics on growth performance, nutrient digestibility, and intestinal health of weaned pigs
Daye Mun, Hyunjin Kyoung, Myunghwan Kong, Sangdon Ryu, Ki Beom Jang, Jangryeol Baek, Kyeong II Park, Minho Song, Younghoon Kim
Journal of Animal Science and Technology.2021; 63(6): 1314.     CrossRef