Community of natural lactic acid bacteria and silage fermentation of corn stover and sugarcane tops in Africa
Yimin Cai (Cai Y), Zhumei Du (Du Z), Seishi Yamasaki (Yamasaki S), Damiao Nguluve (Nguluve D), Benedito Tinga (Tinga B), Felicidade Macome (Macome F), Tetsuji Oya (Oya T)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(8):1252-1264.   Published online 2019 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0348
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of lactic acid bacteria and molasses on the fermentation quality, in vitro dry matter digestibility, and microbial community of Korshinsk peashrub (Caragana korshinskii Kom.) silages harvested at two growth stages
Wencan Ke, Yan Wang, Marketta Rinne, Marcia de Oliveira Franco, Fuhou Li, Yufan Lin, Qing Zhang, Yimin Cai, Guijie Zhang
Grass and Forage Science.2024; 79(1): 56.     CrossRef
Microbial network and fermentation modulation of Napier grass and sugarcane top silage in southern Africa
Zhumei Du, Seishi Yamasaki, Tetsuji Oya, Damiao Nguluve, Denise Euridse, Benedito Tinga, Felicidade Macome, Yimin Cai, Jing Han
Microbiology Spectrum.2024;[Epub]     CrossRef
Sığla (Liquidambar orientalis) Ağaç Yapraklarının Koyun Diyetlerine İlavesinin Fermantasyon ve Sindirim Derecelerine Etkilerinin İn vitro Gaz Üretim Tekniği ile Belirlenmesi
Bilal SELÇUK, Tuğba BAKIR, Yakup BİLAL, Hülya AKÇAM
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.2024; 7(2): 674.     CrossRef
An Assessment on the Fermentation Quality and Bacterial Community of Corn Straw Silage with Pineapple Residue
Dengte Li, Huade Xie, Fanquan Zeng, Xianqing Luo, Lijuan Peng, Xinwen Sun, Xinfeng Wang, Chengjian Yang
Fermentation.2024; 10(5): 242.     CrossRef
Fermentation quality, nutritive value and in vitro ruminal digestion of Napier grass, sugarcane top and their mixed silages prepared using lactic acid bacteria and formic acid
Huade Xie, Fang Xie, Yanxia Guo, Xin Liang, Lijuan Peng, Mengwei Li, Zhenhua Tang, Kaiping Peng, Chengjian Yang
Grassland Science.2023; 69(1): 23.     CrossRef
The performance of lactic acid bacteria in silage production: A review of modern biotechnology for silage improvement
Charles Obinwanne Okoye, Yongli Wang, Lu Gao, Yanfang Wu, Xia Li, Jianzhong Sun, Jianxiong Jiang
Microbiological Research.2023; 266: 127212.     CrossRef
Characteristics of lactic acid bacteria, microbial community and fermentation dynamics of native grass silage prepared in Inner Mongolian Plateau
Meiling Hou, Zhijun Wang, Lin Sun, Yushan Jia, Shicong Wang, Yimin Cai
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of growth stage on the fermentation quality, microbial community, and metabolomic properties of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) silage
Zhihui Fu, Lin Sun, Zhijun Wang, Jingyi Liu, Meiling Hou, Qiang Lu, Junfeng Hao, Yushan Jia, Gentu Ge
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of different regions on fermentation profiles, microbial communities, and their metabolomic pathways and properties in Italian ryegrass silage
Zhihui Fu, Lin Sun, ZhiJun Wang, Yichao Liu, Junfeng Hao, Cuiping Gao, Gentu Ge
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Fermentation Quality, In Vitro Digestibility, and Aerobic Stability of Ensiling Spent Mushroom Substrate with Microbial Additives
Qixuan Yi, Peng Wang, Hongyu Tang, Meng Yu, Tianyue Zhao, Ziyang Sheng, Hailing Luo
Animals.2023; 13(5): 920.     CrossRef
Effects of mixed sugarcane tops and napiergrass silages on fermentative quality, nutritional value, and milk yield in water buffaloes
Huade Xie, Lijuan Peng, Mengwei Li, Yanxia Guo, Xin Liang, Kaiping Peng, Chengjian Yang
Animal Science Journal.2023;[Epub]     CrossRef
Metagenomics analysis reveals the performance of homo- and heterofermentative lactic acid bacteria in alfalfa silage fermentation, bacterial community, and functional profiles
Charles Obinwanne Okoye, Zhenwu Wei, Huifang Jiang, Yanfang Wu, Yongli Wang, Lu Gao, Xia Li, Jianxiong Jiang
Journal of Animal Science.2023;[Epub]     CrossRef
Study on fermentation control of silage using tropical and subtropical feed resources
Zhumei DU, Yimin CAI
Nihon Chikusan Gakkaiho.2023; 94(2): 143.     CrossRef
Effects of harvest stages and lactic acid bacteria additives on the nutritional quality of silage derived from triticale, rye, and oat on the Qinghai-Tibet Plateau
Jun Ma, Hanling Dai, Hancheng Liu, Wenhua Du
PeerJ.2023; 11: e15772.     CrossRef
Cellulase–lactic acid bacteria synergy action regulates silage fermentation of woody plant
Zhumei Du, Seishi Yamasaki, Tetsuji Oya, Yimin Cai
Biotechnology for Biofuels and Bioproducts.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Bacillus coagulans and Lactobacillus plantarum on the fermentation quality, aerobic stability and microbial community of triticale silage
Shengnan Li, Wencan Ke, Qing Zhang, Dan Undersander, Guijie Zhang
Chemical and Biological Technologies in Agriculture.2023;[Epub]     CrossRef
Silage preparation and sustainable livestock production of natural woody plant
Zhumei Du, Fuyu Yang, Jiachen Fang, Seishi Yamasaki, Tetsuji Oya, Damiao Nguluve, Hajime Kumagai, Yimin Cai
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Total Flavonoids from Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. on Fermentation Quality, Antioxidant Status and Microbial Community of Caragana korshinskii Kom. silage
Shuai Huang, Wencan Ke, Qiang Lu, Longfei Gao, Xiaodong Zhou, Chengyan Ma
Fermentation.2023; 9(11): 949.     CrossRef
Effects of ensiling sugarcane tops with bacteria-enzyme inoculants on growth performance, nutrient digestibility, and the associated rumen microbiome in beef cattle
Qingfeng Tang, Renchun He, Feng Huang, Qimei Liang, Zhiyang Zhou, Junhua Zhou, Qizhi Wang, Caixia Zou, Qichao Gu
Journal of Animal Science.2023;[Epub]     CrossRef
Study on Dynamic Fermentation of Oat Silage Assisted by Exogenous Fibrolytic Enzymes
Wei Liu, Shuai Du, Lin Sun, Zhijun Wang, Gentu Ge, Yushan Jia
Plants.2023; 13(1): 6.     CrossRef
Microbial community structure, co‐occurrence network and fermentation characteristics of woody plant silage
Zhumei Du, Yanli Lin, Lin Sun, Fuyu Yang, Yimin Cai
Journal of the Science of Food and Agriculture.2022; 102(3): 1193.     CrossRef
Effects of fatty acid salts on fermentation characteristics, bacterial diversity and aerobic stability of mixed silage prepared with alfalfa, rice straw and wheat bran
Lin Mu, Qinglan Wang, Xin Cao, Zhifei Zhang
Journal of the Science of Food and Agriculture.2022; 102(4): 1475.     CrossRef
Use of Napier grass and rice straw hay as exogenous additive improves microbial community and fermentation quality of paper mulberry silage
Z. Du, L. Sun, Y. Lin, C. Chen, F. Yang, Y. Cai
Animal Feed Science and Technology.2022; 285: 115219.     CrossRef
Effects of Cellulase and Lactobacillus plantarum on Fermentation Quality, Chemical Composition, and Microbial Community of Mixed Silage of Whole-Plant Corn and Peanut Vines
Qingdong Wang, Ruixiang Wang, Chunyue Wang, Wenzhao Dong, Zhongxin Zhang, Linping Zhao, Xinyou Zhang
Applied Biochemistry and Biotechnology.2022; 194(6): 2465.     CrossRef
Development of Sustainable Technologies to Increase Agricultural Productivity and Improve Food Security in Africa
Kazuo NAKASHIMA, Seiji YANAGIHARA, Satoru MURANAKA, Tetsuji OYA
Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ.2022; 56(1): 7.     CrossRef
Microbial Co-occurrence Network and Fermentation Information of Natural Woody-Plant Silage Prepared With Grass and Crop By-Product in Southern Africa
Zhumei Du, Seishi Yamasaki, Tetsuji Oya, Damiao Nguluve, Denise Euridse, Benedito Tinga, Felicidade Macome, Yimin Cai
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Associative effects of ensiling mixtures of sweet sorghum and korshinsk pea shrub on fermentation quality, chemical composition, and in vitro rumen digestion characteristics
Zhiqiang Sun, Yuan Li, Guibo Liu, Run Gao, Jinze Bao, Lei Wang, Zhe Wu, Zhu Yu
Animal Science Journal.2022;[Epub]     CrossRef
Silage Fermentation Quality, Anthocyanin Stability, and in vitro Rumen Fermentation Characteristic of Ferrous Sulfate Heptahydrate-Treated Black Cane (Saccharum sinensis R.)
Ngo Thi Minh Suong, Siwaporn Paengkoum, Abdelfattah Zeidan Mohamed Salem, Pramote Paengkoum, Rayudika Aprilia Patindra Purba
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Optimizing Anthocyanin-Rich Black Cane (Saccharum sinensis Robx.) Silage for Ruminants Using Molasses and Iron Sulphate: A Sustainable Alternative
Ngo Suong, Siwaporn Paengkoum, Rayudika Purba, Pramote Paengkoum
Fermentation.2022; 8(6): 248.     CrossRef
Microbial Community, Fermentation Quality, and in vitro Degradability of Ensiling Caragana With Lactic Acid Bacteria and Rice Bran
Jingtao You, Huan Zhang, Hongfu Zhu, Yanlin Xue, Yimin Cai, Guijie Zhang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Fermentation Quality, Bacterial Community, and Aerobic Stability of Perennial Recut Broussonetia papyrifera Silage with Different Additives and Wilting Time
Jun Hao, Wen-Tao Sun, Chang-Rong Wu, Ming-Zhu Zhang, Guang-Hao Xia, Yu-Long Zheng, Chao Chen
Fermentation.2022; 8(6): 262.     CrossRef
Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Banana and Its Application in Silage Fermentation of Defective Banana
Jinsong Yang, Kai Tang, Haisheng Tan, Yimin Cai
Microorganisms.2022; 10(6): 1185.     CrossRef
Using PacBio SMRT Sequencing Technology and Metabolomics to Explore the Microbiota-Metabolome Interaction Related to Silage Fermentation of Woody Plant
Zhumei Du, Lin Sun, Yanli Lin, Fuyu Yang, Yimin Cai
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of different additives on the bacterial community and fermentation mode of whole-plant paper mulberry silage
Changrong Wu, Wentao Sun, Yuan Huang, Sheng Dai, Chao Peng, Yulong Zheng, Chao Chen, Jun Hao
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of different cutting methods and additives on the fermentation quality and microbial community of Saccharum arundinaceum silage
Yulong Zheng, Mengxin Li, Jinyi Xu, Hong Sun, Qiming Cheng, Yixiao Xie, Chunmei Wang, Chao Chen, Ping Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of antibacterial peptide-producing Bacillus subtilis, gallic acid, and cellulase on fermentation quality and bacterial community of whole-plant corn silage
Zhiheng Zhang, Yuqin Wang, Saiqiao Wang, Lu Zhao, Binglei Zhang, Wanhang Jia, Zhenhan Zhai, Lingping Zhao, Yuanxiao Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Exploring microbial community structure and metabolic gene clusters during silage fermentation of paper mulberry, a high-protein woody plant
Z. Du, L. Sun, C. Chen, J. Lin, F. Yang, Y. Cai
Animal Feed Science and Technology.2021; 275: 114766.     CrossRef
Enzyme additives influence bacterial communities of Medicago sativa silage as determined by Illumina sequencing
Zongfu Hu, Deying Ma, Huaxin Niu, Jie Chang, Jianhua Yu, Qing Tong, Shuguo Li
AMB Express.2021;[Epub]     CrossRef
Feed utilization and rumen fermentation characteristics of Thai-indigenous beef cattle fed ensiled rice straw with Lactobacillus casei TH14, molasses, and cellulase enzymes
Anusorn Cherdthong, Chanon Suntara, Waroon Khota, Metha Wanapat
Livestock Science.2021; 245: 104405.     CrossRef
Harnessing the In Vitro Nutritional Potential of Different Varieties of Sugarcane Tops Silages Enriched with Molasses and Bacterial Inoculants as an Unconventional Feed Resource
J. S. Hundal, Amit Sharma, Rajinder Pal, R. S. Grewal
Sugar Tech.2021; 23(4): 923.     CrossRef
The use of PacBio SMRT technology to explore the microbial network and fermentation characteristics of woody silage prepared with exogenous carbohydrate additives
Z. Du, L. Sun, Y. Lin, F. Yang, Y. Cai
Journal of Applied Microbiology.2021; 131(5): 2193.     CrossRef
Chemical composition, characteristics concerned with fermentative quality and microbial population of ensiled pearl millet and sorghum stover in semi‐arid West Africa
Yimin Cai, Zhumei Du, Seishi Yamasaki, Delma B. Jethro, Nignan Man
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef