Effects of husbandry systems and Chinese indigenous chicken strain on cecum microbial diversity
Xiuxue Dong (Dong X), Bing Hu (Hu B), Wenlong Wan (Wan W), Yanzhang Gong (Gong Y), Yanping Feng (Feng Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(10):1610-1616.   Published online 2019 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0157
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Relationship between Animal Welfare and Farm Profitability in Cage and Free-Range Housing Systems for Laying Hens in China
Shuai He, Jiao Lin, Qiongyu Jin, Xiaohan Ma, Zhongying Liu, Hui Chen, Ji Ma, Huancheng Zhang, Kris Descovich, Clive J. C. Phillips, Kate Hartcher, Zhonghong Wu
Animals.2022; 12(16): 2090.     CrossRef
Metagenomic analysis reveals linkages between cecal microbiota and feed efficiency in Xiayan chickens
Wenya Du, Jixian Deng, Zhuliang Yang, Linghu Zeng, Xiurong Yang
Poultry Science.2020; 99(12): 7066.     CrossRef