Genetic parameter estimation for reproductive traits in QingYu pigs and comparison of carcass and meat quality traits to Berkshire×QingYu crossbred pigs
Jia Luo (Luo J), Yiting Yang (Yang Y), Kun Liao (Liao K), Bin Liu (Liu B), Ying Chen (Chen Y), Linyuan Shen (Shen L), Lei Chen (Chen L), An’an Jiang (Jiang A), Yihui Liu (Liu Y), Qiang Li (Li Q), Jinyong Wang (Wang J), Xuewei Li (Li X), Shunhua Zhang (Zhang S), Li Zhu (Zhu L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(8):1224-1232.   Published online 2019 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0105
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Differential DNA methylation analysis reveals key genes in Chinese Qingyu and Landrace pigs
Kai Wang, Pingxian Wu, Shujie Wang, Xiang Ji, Dong Chen, Weihang Xiao, Yiren Gu, Yangshuang Zeng, Xu Xu, Guoqing Tang
Genome.2022; 65(1): 19.     CrossRef
Effects of Dietary Lysine Levels on Growth Performance, Nutrient Digestibility, Serum Metabolites, and Meat Quality of Baqing Pigs
Xuecai Hu, Bin Huo, Jiameng Yang, Kun Wang, Lingjie Huang, Lianqiang Che, Bin Feng, Yan Lin, Shengyu Xu, Yong Zhuo, Caimei Wu, De Wu, Zhengfeng Fang
Animals.2022; 12(15): 1884.     CrossRef
Transcriptome-metabolome analysis reveals how sires affect meat quality in hybrid sheep populations
Bowen Chen, Yaojing Yue, Jianye Li, Jianbin Liu, Chao Yuan, Tingting Guo, Dan Zhang, Bohui Yang, Zengkui Lu
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Genetic Analysis of Major Production and Reproduction Traits of Korean Duroc, Landrace and Yorkshire Pigs
Mahboob Alam, Hyuk-Kee Chang, Seung-Soo Lee, Tae-Jeong Choi
Animals.2021; 11(5): 1321.     CrossRef