Effects of Lonicera japonica extract on performance, blood biomarkers of inflammation and oxidative stress during perinatal period in dairy cows
Yiguang Zhao (Zhao Y), Zhiwen Tang (Tang Z), Xuemei Nan (Nan X), Fuyu Sun (Sun F), Linshu Jiang (Jiang L), Benhai Xiong (Xiong B)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(7):1096-1102.   Published online 2019 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0388
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Dietary Supplementation with Glycerol Monolaurate (GML) or the Combination of GML and Tributyrin on Growth Performance and Rumen Microbiome of Weaned Lambs
Yi Li, Heze Wang, Yulei Zhang, Xilong Li, Xianren Jiang, Hongbiao Ding
Animals.2022; 12(10): 1309.     CrossRef
Supplementation with honeysuckle extract improves growth performance, immune performance, gut morphology, and cecal microbes in geese
Guangquan Li, Xianze Wang, Yi Liu, Cui Wang, Yunzhou Yang, Shaoming Gong, Lihui Zhu, Daqian He, Huiying Wang
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Plant-Derived Glycerol Monolaurate (GML) Additive on the Antioxidant Capacity, Anti-Inflammatory Ability, Muscle Nutritional Value, and Intestinal Flora of Hybrid Grouper (Epinephelus fuscoguttatus♀ × Epinephelus lanceolatus♂)
Xuehe Li, Yuanming Yi, Jiahua Wu, Qihui Yang, Beiping Tan, Shuyan Chi
Metabolites.2022; 12(11): 1089.     CrossRef
Glycerol Monolaurate Alleviates Oxidative Stress and Intestinal Flora Imbalance Caused by Salinity Changes for Juvenile Grouper
Xuehe Li, Dongwenjun Zhu, Minling Mao, Jianwei Wu, Qihui Yang, Beiping Tan, Shuyan Chi
Metabolites.2022; 12(12): 1268.     CrossRef
Potential Application of Lonicera japonica Extracts in Animal Production: From the Perspective of Intestinal Health
Xiaopeng Tang, Xuguang Liu, Jinfeng Zhong, Rejun Fang
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef