Effect of Broussonetia papyrifera L. silage on blood biochemical parameters, growth performance, meat amino acids and fatty acids compositions in beef cattle
Hui Tao (Tao H), Bingwen Si (Si B), Wencai Xu (Xu W), Yan Tu (Tu Y), Qiyu Diao (Diao Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):732-741.   Published online 2019 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0150
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Use of Napier grass and rice straw hay as exogenous additive improves microbial community and fermentation quality of paper mulberry silage
Z. Du, L. Sun, Y. Lin, C. Chen, F. Yang, Y. Cai
Animal Feed Science and Technology.2022; 285: 115219.     CrossRef
Effects of Lactobacillus plantarum on Fermentation Quality and Anti-Nutritional Factors of Paper Mulberry Silage
Ningwei Wang, Yi Xiong, Xuekai Wang, Linna Guo, Yanli Lin, Kuikui Ni, Fuyu Yang
Fermentation.2022; 8(4): 144.     CrossRef
Replacement of Maize Silage and Soyabean Meal with Mulberry Silage in the Diet of Hu Lambs on Growth, Gastrointestinal Tissue Morphology, Rumen Fermentation Parameters and Microbial Diversity
Haoqi Han, Liyang Zhang, Yuan Shang, Mingyan Wang, Clive J. C. Phillips, Yao Wang, Chuanyou Su, Hongxia Lian, Tong Fu, Tengyun Gao
Animals.2022; 12(11): 1406.     CrossRef
An Efficient Propagation System through Root Cuttings of an Ecological and Economic Value Plant—Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent
Jintuo Zou, Jiana Lin, Bingnan Zhang, Qingmin Que, Junjie Zhang, Youli Li, Yonggui Liu, Xiangbin Zhou, Xiaoyang Chen, Wei Zhou
Plants.2022; 11(11): 1423.     CrossRef
Effects of Broussonetia papyrifera silage on rumen fermentation parameters and microbes of Holstein heifers
Zhiying Wen, Yiye Chen, Longfei Wu, Hanchen Tian, Ni Zhu, Yongqing Guo, Ming Deng, Jianying Liu, Baoli Sun
AMB Express.2022;[Epub]     CrossRef
Geographical Variation in the Growth and Nutritional Traits of Leaf Powder from Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent. from Different Provenances
Peng Zhou, Qingmin Que, Biying Ke, Siming Cui, Xiaoyang Chen, Wei Zhou
Forests.2022; 13(6): 868.     CrossRef
Fermentation Quality, Bacterial Community, and Aerobic Stability of Perennial Recut Broussonetia papyrifera Silage with Different Additives and Wilting Time
Jun Hao, Wen-Tao Sun, Chang-Rong Wu, Ming-Zhu Zhang, Guang-Hao Xia, Yu-Long Zheng, Chao Chen
Fermentation.2022; 8(6): 262.     CrossRef
Effect of Amomum villosum essential oil as an additive on the chemical composition, fermentation quality, and bacterial community of paper mulberry silage
Maoya Li, Xueying Fan, Qiming Cheng, Yulian Chen, Jianhua Long, Yao Lei, Ping Li, Chao Chen
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
The Genus Broussonetia: An Updated Review of Phytochemistry, Pharmacology and Applications
Yueru Chen, Lu Wang, Xue Liu, Fulin Wang, Ying An, Wei Zhao, Jinli Tian, Degang Kong, Wenru Zhang, Yang Xu, Yahui Ba, Honglei Zhou
Molecules.2022; 27(16): 5344.     CrossRef
Effects of epiphytic and exogenous lactic acid bacteria on fermentation quality and microbial community compositions of paper mulberry silage
Qiming Cheng, Maoya Li, Xueying Fan, Yulian Chen, Hong Sun, Yixiao Xie, Yulong Zheng, Chao Chen, Ping Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of hybrid Broussonetia papyrifera silage on growth performance, visceral organs, blood biochemical indices, antioxidant indices, and carcass traits in dairy goats
J.P. Zhang, Q.X. Wei, Q.L. Li, R.F. Liu, L.Q. Tang, Y.X. Song, J. Luo, S.M. Liu, P. Wang
Animal Feed Science and Technology.2022; 292: 115435.     CrossRef
A hemicellulose-first approach for paper mulberry biowaste biorefinery to co-produce amino acid-rich xylo-oligosaccharides and fermentable monosaccharides
Xiaoxue Zhao, Yang Gu, Caoxing Huang, Chenhuan Lai, Zhe Ling, Qiang Yong
Industrial Crops and Products.2022; 189: 115730.     CrossRef
Multi-Omics-Based Functional Characterization of Hybrid Fermented Broussonetia papyrifera: A Preliminary Study on Gut Health of Laying Hens
Kaimin Niu, Sanaz Khosravic, Yongfeng Wang, Zhenya Zhai, Ruxia Wang, Jianping Liu, Lichuang Cai, Jianxi Li, Liping Deng, Xin Wu
Fermentation.2022; 8(10): 547.     CrossRef
Biological Activities of Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera): More than a Skin-Lightening Agent
Ly Thi Huong Nguyen
Cosmetics.2022; 9(6): 112.     CrossRef
Effects of Lactiplantibacillus plantarum and Lactiplantibacillus brevis on fermentation, aerobic stability, and the bacterial community of paper mulberry silage
Yulin Zhang, Hanjun Yang, Rongzheng Huang, Xuzhe Wang, Chunhui Ma, Fanfan Zhang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of fermented Broussonetia papyrifera on growth, intestinal antioxidant, inflammation and microbiota of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
Tao Tang, Fangle Tong, Shengnan Zhao, Jinhai Bai, Zehong Wei, Yi Hu, Shaojun Liu
Aquaculture Reports.2021; 20: 100673.     CrossRef
Replacing Alfalfa with Paper Mulberry in Total Mixed Ration Silages: Effects on Ensiling Characteristics, Protein Degradation, and In Vitro Digestibility
Rongrong Li, Mingli Zheng, Di Jiang, Pengjiao Tian, Menghu Zheng, Chuncheng Xu
Animals.2021; 11(5): 1273.     CrossRef
Effects of Dietary Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera) on Growth Performance and Muscle Quality of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella)
Tao Tang, Jinhai Bai, Zhipeng Ao, Zehong Wei, Yi Hu, Shaojun Liu
Animals.2021; 11(6): 1655.     CrossRef
Discrimination of beef from different origins based on lipidomics: A comparison study of DART-QTOF and LC-ESI-QTOF
Kewen Wang, Lei Xu, Xue Wang, Ailiang Chen, Zhenzhen Xu
LWT.2021; 149: 111838.     CrossRef
Effect of Yellow Wine Lees Supplementation on Milk Antioxidant Capacity and Hematological Parameters in Lactating Cows under Heat Stress
Kaiyong Yao, Luyi Jiang, Jianxin Liu, Diming Wang, Hongyun Liu, Daxi Ren
Animals.2021; 11(9): 2643.     CrossRef
Chemical and bacterial composition of Broussonetia papyrifera leaves ensiled at two ensiling densities with or without Lactobacillus plantarum
Qian He, Wei Zhou, Xiaoyang Chen, Qing Zhang
Journal of Cleaner Production.2021; 329: 129792.     CrossRef
Effects of Paper Mulberry Silage on the Growth Performance, Rumen Microbiota and Muscle Fatty Acid Composition in Hu Lambs
Yi Xiong, Chunze Guo, Lin Wang, Fei Chen, Xianwen Dong, Xiaomei Li, Kuikui Ni, Fuyu Yang
Fermentation.2021; 7(4): 286.     CrossRef
Effects of Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera) Leaf Extract on Growth Performance and Fecal Microflora of Weaned Piglets
Guoshun Chen, Shengzhang Shui, Mingjie Chai, Dong Wang, Yingyu Su, Hongbin Wu, Xiaodong Sui, Yulong Yin, Swaran J. S. Flora
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef