Metabolomics reveals potential biomarkers in the rumen fluid of dairy cows with different levels of milk production
Hua Zhang (Zhang H), Jinjin Tong (Tong J), Yonghong Zhang (Zhang Y), Benhai Xiong (Xiong B), Linshu Jiang (Jiang L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(1):79-90.   Published online 2019 Aug 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0214
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of residual feed intake with peripartal ruminal microbiome and milk fatty acid composition during early lactation in Holstein dairy cows
Huimin Zhang, Ahmed A. Elolimy, Haji Akbar, Lam Phuoc Thanh, Zhangping Yang, Juan J. Loor
Journal of Dairy Science.2022; 105(6): 4971.     CrossRef
Integration of Multiplied Omics, a Step Forward in Systematic Dairy Research
Yingkun Zhu, Dengpan Bu, Lu Ma
Metabolites.2022; 12(3): 225.     CrossRef
Untargeted metabolomic study of acute exacerbation of pediatric asthma via HPLC-Q-Orbitrap-MS
Jing Li, Xue Li, Xiaolei Liu, Xin Wang, Jie Li, Kexin Lin, Shuxin Sun, Hao Yue, Yulin Dai
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2022; 215: 114737.     CrossRef
Metabolomics Analysis Across Multiple Biofluids Reveals the Metabolic Responses of Lactating Holstein Dairy Cows to Fermented Soybean Meal Replacement
Zuo Wang, Yuannian Yu, Weijun Shen, Zhiliang Tan, Shaoxun Tang, Hui Yao, Jianhua He, Fachun Wan
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of phenanthrene on the essential oil composition and leaf metabolome in peppermint plants (Mentha piperita L.)
Jian Li, Jie Xu, Xinping Yang, Lili Ren, Yi Wang, Di Ma, Ping Fan, Haifeng Wang, Longxiang Liu, Bin Dong, Qingfeng Chen, Tao Wu
Industrial Crops and Products.2022; 187: 115383.     CrossRef
Metabolomics comparison of rumen fluid and milk in dairy cattle using proton nuclear magnetic resonance spectroscopy
Jun Sik Eom, Eun Tae Kim, Hyun Sang Kim, You Young Choi, Shin Ja Lee, Sang Suk Lee, Seon Ho Kim, Sung Sill Lee
Animal Bioscience.2021; 34(2): 213.     CrossRef
LC-MS/MS Based Metabolomics Reveal Candidate Biomarkers and Metabolic Changes in Different Buffalo Species
Wen Shi, Xiang Yuan, Kuiqing Cui, Hui Li, Penghui Fu, Saif-Ur Rehman, Deshun Shi, Qingyou Liu, Zhipeng Li
Animals.2021; 11(2): 560.     CrossRef
Comparative untargeted metabolome analysis of ruminal fluid and feces of Nelore steers (Bos indicus)
Jessica Moraes Malheiros, Banny Silva Barbosa Correia, Caroline Ceribeli, Daniel Rodrigues Cardoso, Luiz Alberto Colnago, Stanislau Bogusz Junior, James Mark Reecy, Gerson Barreto Mourão, Luiz Lehmann Coutinho, Julio Cesar Pascale Palhares, Alexandre Bern
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Changes of Milk Metabolomic Profiles Resulting from a Mycotoxins-Contaminated Corn Silage Intake by Dairy Cows
Gabriele Rocchetti, Francesca Ghilardelli, Paolo Bonini, Luigi Lucini, Francesco Masoero, Antonio Gallo
Metabolites.2021; 11(8): 475.     CrossRef
Effects of Radix Scrophulariae on Hyperthyroidism Assessed by Metabonomics and Network Pharmacology
Ning Zhang, Fang Lu, Zihui Li, Hongwei Zhao, Mu Pang, Tao Ye, Xijun Wang, Shumin Liu
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Identification of disordered metabolic networks in postpartum dairy cows with left displacement of the abomasum through integrated metabolomics and pathway analyses
Yan Sheng GUO, Jin Zhong TAO, Li Hua XU, Fan Hua WEI, Sheng Hu HE
Journal of Veterinary Medical Science.2020; 82(2): 115.     CrossRef
Milk Metabolomics Reveals Potential Biomarkers for Early Prediction of Pregnancy in Buffaloes Having Undergone Artificial Insemination
Donato de Nicola, Francesco Vinale, Angela Salzano, Giada d’Errico, Anastasia Vassetti, Nunzia D’Onofrio, Maria Luisa Balestrieri, Gianluca Neglia
Animals.2020; 10(5): 758.     CrossRef