Effects of stale maize on growth performance, immunity, intestinal morphology and antioxidant capacity in broilers
J. B. Liu (Liu JB), H.L. Yan (Yan H), Y. Zhang (Zhang Y), Y.D. Hu (Hu Y), H.F. Zhang (Zhang H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(4):605-614.   Published online 2019 Aug 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0224
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of dietary Achyranthes japonica extract on growth performance of growing pigs and absorption rate of quercetin in blood
Md Mortuza Hossain, Hyung Suk Hwang, Minyeong Pang, Min-Koo Choi, In Ho Kim
Journal of Animal Science and Technology.2024; 66(1): 103.     CrossRef
Effect of dietary-aged maize on growth performance, nutrient utilization, and serum metabolites in broilers
Defu Tang, Baolong Du, Ruxia Yan, Zhigang Chen, Fang Nian
Animal Biotechnology.2023; 34(2): 106.     CrossRef
Glucose supplementation improves intestinal amino acid transport and muscle amino acid pool in pigs during chronic cold exposure
Teng Teng, Xin Song, Guodong Sun, Hongwei Ding, Haoyang Sun, Guangdong Bai, Baoming Shi
Animal Nutrition.2023; 12: 360.     CrossRef
Inhibitory Effects of Bacillus Coagulans TL3 on the Ileal Oxidative Stress and Inflammation Induced by Lipopolysaccharide in Rats
Jia Chen, Jing Cai, Jiaxi Lin, Ziyang Cheng, Miao Long
Current Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Combined effects of sodium butyrate and xylo-oligosaccharide on growth performance, anti-inflammatory and antioxidant capacity, intestinal morphology and microbiota of broilers at early stage
Fuli Deng, Shanlong Tang, Huaibao Zhao, Ruqing Zhong, Lei Liu, Qingshi Meng, Hongfu Zhang, Liang Chen
Poultry Science.2023; 102(5): 102585.     CrossRef
Inclusion of Stored Wheat in the Feed of Broilers Influences Intake, Growth Performance, Nutrient Digestibility, and Digesta Viscosity from 1-21 Days of Age
U Anwar, FA Chishti, MQ Bilal, U Farooq, R Mustafa, SI Zamir, M Hussain, M Hussain, M Ashraf, SH Qamar, RZ Abbas, MA Rahman
Brazilian Journal of Poultry Science.2023;[Epub]     CrossRef
Dietary grape seed proanthocyanidin extract supplementation improves antioxidant capacity and lipid metabolism in finishing pigs
Yadi Feng, Xiaoling Chen, Daiwen Chen, Jun He, Ping Zheng, Yuheng Luo, Bing Yu, Zhiqing Huang
Animal Biotechnology.2023; : 1.     CrossRef
Effects of Aeriscardovia aeriphila on growth performance, antioxidant functions, immune responses, and gut microbiota in broiler chickens
Muhammad Zahid Farooq, Xinkai Wang, Xianghua Yan
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2023; 24(11): 1014.     CrossRef
Whole-genome resequencing reveals loci with allelic transmission ratio distortion in F1 chicken population
Peng Ren, Feilong Deng, Shiyi Chen, Jinshan Ran, Jingjing Li, Lingqian Yin, Yan Wang, Huadong Yin, Qing Zhu, Yiping Liu
Molecular Genetics and Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Bacillus Coagulans on growth performance, antioxidant capacity, immunity function, and gut health in broilers
Bing Zhang, Haoran Zhang, Yang Yu, Ruiqiang Zhang, Yanping Wu, Min Yue, Caimei Yang
Poultry Science.2021; 100(6): 101168.     CrossRef
Limitation and Potential Effects of Different Levels of Aging Corn on Performance, Antioxidative Capacity, Intestinal Health, and Microbiota in Broiler Chickens
Ahsan Mustafa, Shiping Bai, Qiufeng Zeng, Xuemei Ding, Jianping Wang, Yue Xuan, Zhuowei Su, Keying Zhang
Animals.2021; 11(10): 2832.     CrossRef
Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae Meal Modulates Intestinal Morphology and Microbiota in Xuefeng Black-Bone Chickens
Changqing He, Jiaxing Lei, Yaling Yao, Xiangyong Qu, Jifa Chen, Kailai Xie, Xingju Wang, Qi Yi, Bing Xiao, Songchang Guo, Xiaoyan Zou
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Xyloglucan affects gut-liver circulating bile acid metabolism to improve liver damage in mice fed with high-fat diet
Jinhua Cheng, Xiujuan Jiang, Jingwen Li, Shanshan Zhou, Tingmei Bai, Wen Qin, Hua Li, Yuheng Luo, Zhiqing Huang, Yuntao Liu, Dingtao Wu, Bing Yu, Daiwen Chen, Hong Chen
Journal of Functional Foods.2020; 64: 103651.     CrossRef
Effects of methylsulfonylmethane on growth performance, immunity, antioxidant capacity, and meat quality in Pekin ducks
H.L. Yan, S.C. Cao, Y.D. Hu, H.F. Zhang, J.B. Liu
Poultry Science.2020; 99(2): 1069.     CrossRef
High concentration of coagulase-negative staphylococci carriage among bioaerosols of henhouses in Central China
Yuanqing Lu, Qin Lu, Yiluo Cheng, Guoyuan Wen, Qingping Luo, Huabin Shao, Tengfei Zhang
BMC Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Fat Sources during Late Gestation on Colostrum Quality and Mammary Gland Inflammation in Lipopolysaccharide-Challenged Sows
Tiande Zou, Wenzhuo Wei, Shanchuan Cao, Hongfu Zhang, Jingbo Liu
Animals.2020; 10(2): 319.     CrossRef
The changes in growth performance and lipid metabolism of pigs with yellow fat induced by high dietary fish oil
Qiuping Guo, Fengna Li, Chaoyue Wen, Lingyu Zhang, Yehui Duan, Wenlong Wang, Ruilin Huang, Yulong Yin, Filippo Miglior
Canadian Journal of Animal Science.2020; 100(1): 154.     CrossRef
Effects of grape seed extract on performance, immunity, antioxidant capacity, and meat quality in Pekin ducks
X. Ao, I.H. Kim
Poultry Science.2020; 99(4): 2078.     CrossRef
Effects of feed intake level on the additivity of apparent and standardized ileal digestibility of amino acids in diets for growing pigs
J.B. Liu, H.L. Yan, Y.P. Liao, Z.J. Xie, Y.L. Yin
Animal Feed Science and Technology.2020; 266: 114525.     CrossRef
Effect of different tea polyphenol products on egg production performance, egg quality and antioxidative status of laying hens
Y.F. Zhu, J.P. Wang, X.M. Ding, S.P. Bai, S.R.N. Qi, Q.F. Zeng, Y. Xuan, Z.W. Su, K.Y. Zhang
Animal Feed Science and Technology.2020; 267: 114544.     CrossRef
Effects of Achyranthes bidentata polysaccharides on performance, immunity, antioxidant capacity, and meat quality in Pekin ducks
X. Ao, I.H. Kim
Poultry Science.2020; 99(10): 4884.     CrossRef
Dietary protease improves growth performance and nutrient digestibility in weaned piglets fed diets with different levels of soybean meal
Jie Yu, Guixiang Yu, Bing Yu, Yang Zhang, Jun He, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Junqiu Luo, Zhiqing Huang, Yuheng Luo, Hui Yan, Quyuan Wang, Huifen Wang, Daiwen Chen
Livestock Science.2020; 241: 104179.     CrossRef
Effect of Dietary Inulin Supplementation on Growth Performance, Carcass Traits, and Meat Quality in Growing–Finishing Pigs
Weikang Wang, Daiwen Chen, Bing Yu, Zhiqing Huang, Yuheng Luo, Ping Zheng, Xiangbin Mao, Jie Yu, Junqiu Luo, Jun He
Animals.2019; 9(10): 840.     CrossRef