Expression of lipid metabolism genes provides new insights into intramuscular fat deposition in Laiwu pigs
Hui Wang (Wang H), Jin Wang (Wang J), Dan-dan Yang (Yang Dd), Zong-li Liu (Liu Zl), Yong-qing Zeng (Zeng Yq), Wei Chen (Chen W)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):390-397.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0225
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integrative Analysis of Proteomics and Transcriptomics of Longissimus dorsi with Different Feeding Systems in Yaks
Xiaoming Ma, Xian Guo, Yongfu La, Xiaoyun Wu, Min Chu, Pengjia Bao, Ping Yan, Chunnian Liang
Foods.2023; 12(2): 257.     CrossRef
Differences in histomorphology and expression of key lipid regulated genes of four adipose tissues from Tibetan pigs
Chenghong Lin, Zexia Dong, Jia Song, Sutian Wang, Ying Yang, Hua Li, Zheng Feng, Yangli Pei
PeerJ.2023; 11: e14556.     CrossRef
Genes Related to Fat Metabolism in Pigs and Intramuscular Fat Content of Pork: A Focus on Nutrigenetics and Nutrigenomics
Isaac Hyeladi Malgwi, Veronika Halas, Petra Grünvald, Stefano Schiavon, Ildikó Jócsák
Animals.2022; 12(2): 150.     CrossRef
Effect of high‐concentrate diets on mRNA expression of genes related to muscle fiber type and metabolism of psoas major muscle in goats
Qijun Ren, Hanmei Li, Fengping Xu, Yihan Zhu, Xiangying Zhang, Tingting Fan, Zhangyi Wei, Feifan Yuan, Fei Han, Rihua Cong
Animal Science Journal.2022;[Epub]     CrossRef
Integrated analysis of multi-tissues lipidome and gut microbiome reveals microbiota-induced shifts on lipid metabolism in pigs
Chunlin Xie, Xiaoyan Zhu, Baoyang Xu, Yaorong Niu, Xuelei Zhang, Libao Ma, Xianghua Yan
Animal Nutrition.2022; 10: 280.     CrossRef
Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase: Properties, physiological roles, metabolic engineering and intentional control
Guanqun Chen, John L. Harwood, M. Joanne Lemieux, Scot J. Stone, Randall J. Weselake
Progress in Lipid Research.2022; 88: 101181.     CrossRef
Potential of eight mutations for marker-assisted breeding in Chinese Lulai black pigs
Jing Xu, Aimei Jiang, Changzheng Zhang, Yangqing Zheng, Tingrong Zhang, Lisheng Zhou
Canadian Journal of Animal Science.2022; 102(3): 431.     CrossRef
Identificación ARN-Seq de genes del metabolismo lipídico asociados a grasa intramuscular mediante análisis de transcriptoma del Longissimus dorsi e hígado en cerdos alimentados con suplemento de harina de aguacate
Clemente Lemus-Flores, Gilberto Lemus-Flores, Job Oswaldo Bugarín-Prado, Fernando Grageola-Núñez, Karina Mejía-Martínez, Roberto Valdivia-Bernal
Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias.2022; XXXII(single): 1.     CrossRef
Transcriptome-based analysis of early post-mortem formation of pale, soft, and exudative (PSE) pork
Xu Zequan, Shao Yonggang, Xu Heng, Wang Yaodong, Ma Xin, Liu Dan, Zhang Li, Du Tingting, Wang Zirong
Meat Science.2022; 194: 108962.     CrossRef
Comparative Transcriptomic Analysis of mRNAs, miRNAs and lncRNAs in the Longissimus dorsi Muscles between Fat-Type and Lean-Type Pigs
Jian Zhang, Jiying Wang, Cai Ma, Wenlei Wang, Heng Wang, Yunliang Jiang
Biomolecules.2022; 12(9): 1294.     CrossRef
Exploring a Possible Link between the Fecal Microbiota and the Production Performance of Pigs
Yanan Cao, Fei Wang, Haifei Wang, Shenglong Wu, Wenbin Bao
Veterinary Sciences.2022; 9(10): 527.     CrossRef
miR-381-3p Inhibits Intramuscular Fat Deposition through Targeting FABP3 by ceRNA Regulatory Network
Yao Jiang, Jiali Liu, Huatao Liu, Wei Zhang, Xiaojin Li, Linqing Liu, Mei Zhou, Jieru Wang, Shiguang Su, Xiangdong Ding, Chonglong Wang
Biology.2022; 11(10): 1497.     CrossRef
Expression profile of FASN gene and association of its polymorphisms with intramuscular fat content in Hu sheep
Chongyang Liu, Xing Liu, Zehu Yuan, Xueying Zhang, Fadi Li, Xiangpeng Yue
Animal Biotechnology.2022; : 1.     CrossRef
Meta-analysis of genome-wide association studies uncovers shared candidate genes across breeds for pig fatness trait
Haonan Zeng, Zhanming Zhong, Zhiting Xu, Jinyan Teng, Chen Wei, Zitao Chen, Wenjing Zhang, Xiangdong Ding, Jiaqi Li, Zhe Zhang
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Profiling and Functional Analysis of Long Noncoding RNAs and mRNAs during Porcine Skeletal Muscle Development
Ya Tan, Mailin Gan, Linyuan Shen, Liang Li, Yuan Fan, Ying Chen, Lei Chen, Lili Niu, Ye Zhao, Anan Jiang, Dongmei Jiang, Shunhua Zhang, Li Zhu
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(2): 503.     CrossRef
The role of FATP1 in lipid accumulation: a review
Jieping Huang, Ruirui Zhu, Deshun Shi
Molecular and Cellular Biochemistry.2021; 476(4): 1897.     CrossRef
Supplementation with Niacin during in vitro maturation improves the quality of porcine embryos
Areeg M. Almubarak, Eunji Kim, Il-Jeoung Yu, Yubyeol Jeon
Theriogenology.2021; 169: 36.     CrossRef
Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs
Nanthana Pothakam, Pantaporn Supakankul, Worrarak Norseeda, Guisheng Liu, Tawatchai Teltathum, Watcharapong Naraballobh, Trisadee Khamlor, Korawan Sringarm, Supamit Mekchay
Meat Science.2021; 179: 108554.     CrossRef
High-density single nucleotide polymorphism chip-based conservation genetic analysis of indigenous pig breeds from Shandong Province, China
Yanping Wang, Xueyan Zhao, Cheng Wang, Wenwen Wang, Qin Zhang, Ying Wu, Jiying Wang
Animal Bioscience.2021; 34(7): 1123.     CrossRef
Systematic Identification and Comparison of the Expressed Profiles of lncRNAs, miRNAs, circRNAs, and mRNAs with Associated Co-Expression Networks in Pigs with Low and High Intramuscular Fat
Feng Cheng, Jing Liang, Liyu Yang, Ganqiu Lan, Lixian Wang, Ligang Wang
Animals.2021; 11(11): 3212.     CrossRef
Detecting the differential genomic variants using cross-population phenotype-associated variant (XP-PAV) of the Landrace and Yorkshire pigs in Korea
Young-Sup Lee, Seungwoo Son, Jaeyoung Heo, Donghyun Shin
Animal Cells and Systems.2021; 25(6): 416.     CrossRef
Stearoyl-CoA Desaturase Is Essential for Porcine Adipocyte Differentiation
Lulu Liu, Yu Wang, Xiaojuan Liang, Xiao Wu, Jiali Liu, Shulin Yang, Cong Tao, Jin Zhang, Jianhui Tian, Jianguo Zhao, Yanfang Wang
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(7): 2446.     CrossRef
Identification of Crucial Genetic Factors, Such as PPARγ, that Regulate the Pathogenesis of Fatty Liver Disease in Dairy Cows Is Imperative for the Sustainable Development of Dairy Industry
Kerong Shi, Ranran Li, Zhongjin Xu, Qin Zhang
Animals.2020; 10(4): 639.     CrossRef
Protein acetylation in mitochondria plays critical functions in the pathogenesis of fatty liver disease
Zhang Le-tian, Hu Cheng-zhang, Zhang Xuan, Qin Zhang, Yan Zhen-gui, Wei Qing-qing, Wang Sheng-xuan, Xu Zhong-jin, Li Ran-ran, Liu Ting-jun, Su Zhong-qu, Wang Zhong-hua, Shi Ke-rong
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
High fat diet-triggered non-alcoholic fatty liver disease: A review of proposed mechanisms
Cai-Yu Lian, Zhen-Zhen Zhai, Zi-Fa Li, Lin Wang
Chemico-Biological Interactions.2020; 330: 109199.     CrossRef
Muscle Transcriptome Analysis Reveals Potential Candidate Genes and Pathways Affecting Intramuscular Fat Content in Pigs
Xueyan Zhao, Hongmei Hu, Haichao Lin, Cheng Wang, Yanping Wang, Jiying Wang
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Effect of Excessive or Restrictive Energy on Growth Performance, Meat Quality, and Intramuscular Fat Deposition in Finishing Ningxiang Pigs
Jiayi Chen, Fengming Chen, Xue Lin, Yaodong Wang, Jianhua He, Yurong Zhao
Animals.2020; 11(1): 27.     CrossRef