Illumina MiSeq sequencing reveals the effects of grape seed procyanidin on rumen archaeal communities in vitro
Hua Zhang (Zhang H), Jinjin Tong (Tong J), Zun Wang (Wang Z), Benhai Xiong (Xiong B), Linshu Jiang (Jiang L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(1):61-68.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0226
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Grape seed tannin extract and polyunsaturated fatty acids affect in vitro ruminal fermentation and methane production
Lam Phuoc Thanh, Pham Truong Thoai Kha, Juan J Loor, Tran Thi Thuy Hang
Journal of Animal Science.2022;[Epub]     CrossRef
The miR-145-5p/CD36 pathway mediates PCB2-induced apoptosis in MCF-7 cells
Yuan Yuan, Caihua Xue, Qiang Wu, Mengjie Wang, Jiahua Liu, Longfei Zhang, Qianwen Xing, Jingyan Liang, Hua Wu, Zhi Chen
Genes & Genomics.2021; 43(2): 161.     CrossRef
Research progress on the application of feed additives in ruminal methane emission reduction: a review
Kang Sun, Huihui Liu, Huiyu Fan, Ting Liu, Chen Zheng
PeerJ.2021; 9: e11151.     CrossRef