Analysis of allele-specific expression using RNA-seq of the Korean native pig and Landrace reciprocal cross
Byeongyong Ahn (Ahn B), Min-Kyeung Choi (Choi MK), Joori Yum (Yum J), In-Cheol Cho (Cho IC), Jin-Hoi Kim (Kim JH), Chankyu Park (Park C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(12):1816-1825.   Published online 2019 May 28     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0097
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Screening of Genes Related to Fat Deposition of Pekin Ducks Based on Transcriptome Analysis
Bozhi Shi, Ziyue Zhang, Xueze Lv, Keying An, Lei Li, Zhaofei Xia
Animals.2024; 14(2): 268.     CrossRef
RNA-seq analysis reveals the positive role of KLF5 in the differentiation of subcutaneous adipocyte in goats
Xin Li, Hao Zhang, Yong Wang, Yanyan Li, Changsheng He, Jiangjiang Zhu, Yan Xiong, Yaqiu Lin
Gene.2022; 808: 145969.     CrossRef