L-arginine and N-carbamoylglutamic acid supplementation enhance young rabbit growth and immunity by regulating intestinal microbial community
Xiaoming Sun (Sun X), Jinglin Shen (Shen J), Chang Liu (Liu C), Sheng Li (Li S), Yanxia Peng (Peng Y), Chengzhen Chen (Chen C), Bao Yuan (Yuan B), Yan Gao (Gao Y), Xianmei Meng (Meng X), Hao Jiang (Jiang H), Jiabao Zhang (Zhang J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(1):166-176.   Published online 2019 May 28     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0984
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of dietary N‐carbamylglutamate supplementation on the modulation of microbiota and Th17/Treg balance‐related immune signaling after lipopolysaccharide challenge
Guangmang Liu, Ting Zhang, Xinlian Liu, Gang Jia, Hua Zhao, Xiaoling Chen, Ruinan Zhang, Jing Wang
Journal of the Science of Food and Agriculture.2024; 104(4): 2429.     CrossRef
The effects of ambient temperature and feeding regimens on cecum bacteria composition and circadian rhythm in growing rabbits
Shuai He, Ke-Hao Zhang, Qiong-Yu Jin, Qiang-Jun Wang, Jie Huang, Jun-Jiao Li, Yao Guo, Peng Liu, Zhong-Ying Liu, Dan Liu, Shi-Xia Geng, Qin Li, Ming-Yong Li, Man Liu, Zhong-Hong Wu
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Inhibition or promotion, the potential role of arginine metabolism in immunotherapy for colorectal cancer
Chengyang Chen, Xia Jiang, Zengren Zhao
All Life.2023;[Epub]     CrossRef
Plasma Metabolome Analysis Suggests That L-Arginine Supplementation Affects Microbial Activity Resulting in a Decrease in Trimethylamine N-oxide—A Randomized Controlled Trial in Healthy Overweight Adults with Cardiometabolic Risk Factors
Laurianne Dimina, Marie Tremblay-Franco, Ambre Deveaux, Catherine Tardivel, Hélène Fouillet, Sergio Polakof, Jean-Charles Martin, François Mariotti
Current Developments in Nutrition.2023; 7(12): 102038.     CrossRef
Effects of (R)-ketamine on reduced bone mineral density in ovariectomized mice: A role of gut microbiota
Xiayun Wan, Akifumi Eguchi, Yuko Fujita, Li Ma, Xingming Wang, Yong Yang, Youge Qu, Lijia Chang, Jiancheng Zhang, Chisato Mori, Kenji Hashimoto
Neuropharmacology.2022; 213: 109139.     CrossRef
Use of Bayes factors to evaluate the effects of host genetics, litter and cage on the rabbit cecal microbiota
María Velasco-Galilea, Miriam Piles, Yuliaxis Ramayo-Caldas, Luis Varona, Juan Pablo Sánchez
Genetics Selection Evolution.2022;[Epub]     CrossRef
Dietary effects of enzymolytic soybean meal inclusion on antioxidant capacity, intestinal morphology and caecal microbiota of Rex rabbits
Fangen Kong, Tao Liu, Yajuan Liu, Zhikai Yu, Wei Zhang, Dongfeng Fan, Jiaqi Fan, Lingchang Kong, Bin Li, Saijuan Chen, Baojiang Chen
Italian Journal of Animal Science.2022; 21(1): 1220.     CrossRef
N-Carbamylglutamate Improves Reproductive Performance and Alters Fecal Microbiota and Serum Metabolites of Primiparous Sows during Gestation after Fixed-Time Artificial Insemination
Tao Feng, Linli Xiao, Jiahua Bai, Hongxiang Ding, Liyan Pang, Yuqing Song, Yusheng Qin, Xiaoling Xu, Jing Wang, Yan Liu
Biology.2022; 11(10): 1432.     CrossRef
High Red Meat Intake Exacerbates Dextran Sulfate-Induced Colitis by Altering Gut Microbiota in Mice
Dan-ping Li, Min Cui, Fang Tan, Xiao-yan Liu, Ping Yao
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Deep Investigating the Changes of Gut Microbiome and Its Correlation With the Shifts of Host Serum Metabolome Around Parturition in Sows
Hao Fu, Maozhang He, Jinyuan Wu, Yunyan Zhou, Shanlin Ke, Zhe Chen, Qin Liu, Min Liu, Hui Jiang, Lusheng Huang, Congying Chen
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Xylanase in Corn- or Wheat-Based Diets on Cecal Microbiota of Broilers
Jian Wang, Heng Cao, Chengling Bao, Yajing Liu, Bing Dong, Chunlin Wang, Zhenda Shang, Yunhe Cao, Suozhu Liu
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
GuanXinNing Tablet Attenuates Alzheimer’s Disease via Improving Gut Microbiota, Host Metabolites, and Neuronal Apoptosis in Rabbits
Feng Zhang, Yanyun Xu, Liye Shen, Junjie Huang, Songtao Xu, Jiaying Li, Zhichao Sun, Jiangmin He, Minli Chen, Yongming Pan, Weijun Peng
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Dynamic alterations in early intestinal development, microbiota and metabolome induced by in ovo feeding of L-arginine in a layer chick model
Dong Dai, Shu-geng Wu, Hai-jun Zhang, Guang-hai Qi, Jing Wang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2020;[Epub]     CrossRef
Arginine is neuroprotective through suppressing HIF-1α/LDHA-mediated inflammatory response after cerebral ischemia/reperfusion injury
Song-Feng Chen, Meng-Xian Pan, Jun-Chun Tang, Jing Cheng, Dan Zhao, Ya Zhang, Hua-Bao Liao, Rui Liu, Yang Zhuang, Zhi-Feng Zhang, Juan Chen, Rui-Xue Lei, Shi-Fang Li, Huan-Ting Li, Ze-Fen Wang, Qi Wan
Molecular Brain.2020;[Epub]     CrossRef
Breeding farm, level of feeding and presence of antibiotics in the feed influence rabbit cecal microbiota
María Velasco-Galilea, Miriam Guivernau, Miriam Piles, Marc Viñas, Oriol Rafel, Armand Sánchez, Yuliaxis Ramayo-Caldas, Olga González-Rodríguez, Juan P. Sánchez
Animal Microbiome.2020;[Epub]     CrossRef