The enhancing effect of Acanthopanax sessiliflorus fruit extract on the antibacterial activity of porcine alveolar 3D4/31 macrophages via nuclear factor kappa B1 and lipid metabolism regulation
Eunmi Hwang (Hwang E), Gye Won Kim (Kim GW), Ki Duk Song (Song KD), Hak-Kyo Lee (Lee HK), Sung-Jo Kim (Kim SJ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(11):1776-1788.   Published online 2019 Mar 7     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0874
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Eco-Friendly and Efficient Extraction of Polysaccharides from Acanthopanax senticosus by Ultrasound-Assisted Deep Eutectic Solvent
Jiaojiao Xue, Jianqing Su, Xueyan Wang, Rui Zhang, Xiaoli Li, Ying Li, Yi Ding, Xiuling Chu
Molecules.2024; 29(5): 942.     CrossRef
Phytochemistry and Pharmacology of Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu: A Review
Hui Sun, Jiaxin Feng, Yue Sun, Shuang Sun, Li Li, Junyi Zhu, Hao Zang
Molecules.2023; 28(18): 6564.     CrossRef
A review of Acanthopanax senticosus (Rupr and Maxim.) harms: From ethnopharmacological use to modern application
Ailing Jia, Yuhang Zhang, Han Gao, Zhen Zhang, Yanfei Zhang, Zhe Wang, Jinming Zhang, Bin Deng, Zhidong Qiu, Chaomei Fu
Journal of Ethnopharmacology.2021; 268: 113586.     CrossRef
Antibacterial, antiÔÇÉinflammatory, analgesic, and hemostatic activities of Acanthopanax trifoliatus (L.) merr
Zefeng Chen, Shupeng Cheng, Huiqiong Lin, Wenjing Wu, Liyi Liang, Xicai Chen, Xi Zheng, Yan He, Kun Zhang
Food Science & Nutrition.2021; 9(4): 2191.     CrossRef
Noble 3,4-Seco-triterpenoid Glycosides from the Fruits of Acanthopanax sessiliflorus and Their Anti-Neuroinflammatory Effects
Bo-Ram Choi, Hyoung-Geun Kim, Wonmin Ko, Linsha Dong, Dahye Yoon, Seon Min Oh, Young-Seob Lee, Dong-Sung Lee, Nam-In Baek, Dae Young Lee
Antioxidants.2021; 10(9): 1334.     CrossRef