Selection of candidate genes affecting meat quality and preliminary exploration of related molecular mechanisms in the Mashen pig
Pengfei Gao (Gao P), Zhimin Cheng (Cheng Z), Meng Li (Li M), Ningfang Zhang (Zhang N), Baoyu Le (Le B), Wanfeng Zhang (Zhang W), Pengkang Song (Song P), Xiaohong Guo (Guo X), Bugao Li (Li B), Guoqing Cao (Cao G)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1084-1094.   Published online 2019 Feb 14     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0718
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparative transcriptome analysis of longissimus dorsi muscle reveal potential genes affecting meat trait in Chinese indigenous Xiang pig
Wei Wang, Dan Wang, Xinyi Zhang, Xiaoli Liu, Xi Niu, Sheng Li, Shihui Huang, Xueqin Ran, Jiafu Wang
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Global analysis of the association between pig muscle fatty acid composition and gene expression using RNA-Seq
Jesús Valdés-Hernández, Yuliaxis Ramayo-Caldas, Magí Passols, Cristina Sebastià, Lourdes Criado-Mesas, Daniel Crespo-Piazuelo, Anna Esteve-Codina, Anna Castelló, Armand Sánchez, Josep M. Folch
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Molecular mechanisms underlying the impact of muscle fiber types on meat quality in livestock and poultry
Meijie Mo, Zihao Zhang, Xiaotong Wang, Wenjin Shen, Li Zhang, Shudai Lin
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Glutamic-oxaloacetic transaminase 1 regulates adipocyte differentiation by altering nicotinamide adenine dinucleotide phosphate content
Yang Yang, Zhimin Cheng, Wanfeng Zhang, Wei Hei, Chang Lu, Chunbo Cai, Yan Zhao, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Guoqing Cao, Bugao Li
Animal Bioscience.2022; 35(2): 155.     CrossRef
Transcriptome-based analysis of early post-mortem formation of pale, soft, and exudative (PSE) pork
Xu Zequan, Shao Yonggang, Xu Heng, Wang Yaodong, Ma Xin, Liu Dan, Zhang Li, Du Tingting, Wang Zirong
Meat Science.2022; 194: 108962.     CrossRef
Characterization and difference of lipids and metabolites from Jianhe White Xiang and Large White pork by high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry
Run Zhang, Man Yang, Xinhua Hou, Renda Hou, Ligang Wang, Lijun Shi, Fuping Zhao, Xin Liu, Qingshi Meng, Lixian Wang, Longchao Zhang
Food Research International.2022; 162: 111946.     CrossRef
Effects of Low-Ambient-Temperature Stimulation on Modifying the Intestinal Structure and Function of Different Pig Breeds
Yanbo Guo, Ting Liu, Wenxia Li, Wanfeng Zhang, Chunbo Cai, Chang Lu, Pengfei Gao, Guoqing Cao, Bugao Li, Xiaohong Guo, Yang Yang
Animals.2022; 12(20): 2740.     CrossRef
The long non-coding RNA lncMYOZ2 mediates an AHCY/MYOZ2 axis to promote adipogenic differentiation in porcine preadipocytes
Yang Yang, Yiqi Wu, Mengting Ji, Xiaoyin Rong, Yanwei Zhang, Shuai Yang, Chang Lu, Chunbo Cai, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Bugao Li, Guoqing Cao
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
RNA-Seq exploration of the influence of stress on meat quality in Spanish goats
Aditya Naldurtiker, Phaneendra Batchu, Brou Kouakou, Thomas H. Terrill, Arshad Shaik, Govind Kannan
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Analysis of cashmere goat meat by label-free proteomics shows that MYL3 is a potential molecular marker of meat toughness
Yuchun Xie, Nai Rile, Xuewu Li, Haijun Li, Meng Zhao, Tianyu Che, Ting Cai, Zhihong Liu, Jinquan Li
Czech Journal of Animal Science.2022; 67(4): 137.     CrossRef
Proteomics analysis as an approach to understand the formation of pale, soft, and exudative (PSE) pork
Xu Zequan, Shao Yonggang, Liu Guangjuan, Xing Shijun, Zhang Li, Zhu Mingrui, Xu Yanli, Wang Zirong
Meat Science.2021; 177: 108353.     CrossRef
Evidence Against the Causal Relationship Between a Putative Cis-Regulatory Variant of MYH3 and Intramuscular Fat Content in Pigs
Cong Huang, Liepeng Zhong, Xiaoxiao Zou, Yizhong Huang, Liping Cai, Junwu Ma
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Dietary Betaine Addition Alters Carcass Traits, Meat Quality, and Nitrogen Metabolism of Bama Mini-Pigs
Yating Cheng, Mingtong Song, Qian Zhu, Md. Abul Kalam Azad, Qiankun Gao, Xiangfeng Kong
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
A bioinformatics investigation into the pharmacological mechanisms of the effect of the Yinchenhao decoction on hepatitis C based on network pharmacology
Jingyuan Zhang, Xinkui Liu, Jiarui Wu, Wei Zhou, Jinhui Tian, Siyu Guo, Shan Shan Jia, Ziqi Meng, Mengwei Ni
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;[Epub]     CrossRef
Comparative Transcriptome Analyses of Longissimus thoracis Between Pig Breeds Differing in Muscle Characteristics
Chunbo Cai, Meng Li, Yanwei Zhang, Shan Meng, Yang Yang, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Guoqing Cao, Bugao Li
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef