Determination of the energy contents and nutrient digestibility of corn, waxy corn and steam-flaked corn fed to growing pigs
Dongli Ma (Ma D), Juntao Li (Li J), Chengfei Huang (Huang C), Fengjuan Yang (Yang F), Yi Wu (Wu Y), Ling Liu (Liu L), Wei Jiang (Jiang W), Zhicheng Jia (Jia Z), Peijun Zhang (Zhang P), Xuezhen Liu (Liu X), Shuai Zhang (Zhang S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1573-1579.   Published online 2019 Feb 14     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0713
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Estimation of Energy Value and Digestibility and Prediction Equations for Sheep Fed with Diets Containing Leymus chinensis Hay
Hewei Chen, Fengliang Xiong, Qichao Wu, Weikang Wang, Zhaoyang Cui, Fan Zhang, Yanlu Wang, Liangkang Lv, Yingyi Liu, Yukun Bo, Luotong Zhang, Hongjian Yang
Agriculture.2023; 13(6): 1213.     CrossRef
Effects of glucose release kinetics of extruded-maize diet on energy utilization of growing pigs
Haoran Zhu, Yuan Zhao, Mengmeng Mi, Qiyu Zhang, Xin Fu, Yaqing Zheng, Guixin Qin, Li Pan, Nan Bao
Animal Feed Science and Technology.2023; 304: 115747.     CrossRef
Starch Properties, Nutrients Profiles, In Vitro Ruminal Fermentation and Molecular Structure of Corn Processed in Different Ways
Chengxing Han, Yanli Guo, Xiaofang Cai, Ruixing Yang
Fermentation.2022; 8(7): 315.     CrossRef
Yield and Quality Stabilities of Waxy Maize Genotypes using Biplot Analysis
Erkan ÖZATA
International Journal of Life Sciences and Biotechnology.2021; 4(1): 61.     CrossRef