Dynamics of fungal community during silage fermentation of elephant grass (Pennisetum purpureum) produced in northern Vietnam
Viet Ha Vu (Vu VH), Xiyang Li (Li X), Mengyuan Wang (Wang M), Rongmei Liu (Liu R), Guojian Zhang (Zhang G), Wei Liu (Liu W), Baixue Xia (Xia B), Qun Sun (Sun Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):996-1006.   Published online 2019 Feb 7     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0708
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ergosterol and polyphenol contents as rapid indicators of orchardgrass silage safety
Jhonny E. Alba-Mejía, Vlastimil Dohnal, Gloria Domínguez-Rodríguez, Tomáš Středa, Miroslav Klíma, Veronika Mlejnková, Jiří Skládanka
Heliyon.2023; 9(4): e14940.     CrossRef
Field Control Effect and Initial Mechanism: A Study of Isobavachalcone against Blister Blight Disease
Xiuju Yang, Kunqian Cao, Xiaoli Ren, Guangyun Cao, Weizhi Xun, Jiayong Qin, Xia Zhou, Linhong Jin
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(12): 10225.     CrossRef
Physicochemical characteristics and microbial community succession during oat silage prepared without or with Lactiplantibacillus plantarum or Lentilactobacillus buchneri
Yanzi Xiao, Lin Sun, Xiaoping Xin, Lijun Xu, Shuai Du, Jing Han, Changrong Wu
Microbiology Spectrum.2023;[Epub]     CrossRef
Bacillus velezensis SYL-3 suppresses Alternaria alternata and tobacco mosaic virus infecting Nicotiana tabacum by regulating the phyllosphere microbial community
He Liu, Jun Jiang, Mengnan An, Bin Li, Yunbo Xie, Chuantao Xu, Lianqiang Jiang, Fangfang Yan, Zhiping Wang, Yuanhua Wu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Exploring the effect of wilting on fermentation profiles and microbial community structure during ensiling and air exposure of king grass silage
Rong Chen, Mao Li, Jinsong Yang, Liwei Chen, Xuejuan Zi, Hanlin Zhou, Jun Tang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Fermentation Characteristics, Microbial Compositions, and Predicted Functional Profiles of Forage Oat Ensiled with Lactiplantibacillus plantarum or Lentilactobacillus buchneri
Yanzi Xiao, Lin Sun, Zhijun Wang, Wei Wang, Xiaoping Xin, Lijun Xu, Shuai Du
Fermentation.2022; 8(12): 707.     CrossRef
Effects of Phenyllactic Acid, Lactic Acid Bacteria, and Their Mixture on Fermentation Characteristics and Microbial Community Composition of Timothy Silage
Ping Li, Yongxiang Lu, Man Zhao, Liangyin Chen, Changbin Zhang, Qiming Cheng, Chao Chen
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Characterisation of fungal contamination sources for use in quality management of cheese production farms in Korea
Sujatha Kandasamy, Won Seo Park, Jayeon Yoo, Jeonghee Yun, Han Byul Kang, Kuk-Hwan Seol, Mi-Hwa Oh, Jun Sang Ham
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(6): 1002.     CrossRef
Yeast population dynamics on air exposure in total mixed ration silage with sweet potato residue
Di Jiang, Dongze Niu, Sasa Zuo, Pengjiao Tian, Mingli Zheng, Chuncheng Xu
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of antibacterial peptide-producing Bacillus subtilis and Lactobacillus buchneri on fermentation, aerobic stability, and microbial community of alfalfa silage
Jie Bai, Dongmei Xu, Dongmei Xie, Musen Wang, Ziqian Li, Xusheng Guo
Bioresource Technology.2020; 315: 123881.     CrossRef
Effect of using inoculant on elephant grass silage with additives
Ana Rebeca Pires da Silva, Fabio Jacobs Dias, João Paulo Ferreira Rufino, Ewerton de Souza Tanaka, Maycom Marinho Lopes
Acta Scientiarum. Animal Sciences.2020; 42: e50533.     CrossRef
Using molecular microbial ecology to define differential responses to the inoculation of barley silage
Shanwei Xu, Lysiane Dunière, Brenda Smiley, William Rutherford, Samuel Qi, Jayakrishnan Nair, Yuxi Wang, Tim A. McAllister, Filippo Miglior
Canadian Journal of Animal Science.2020; 100(4): 703.     CrossRef
The correlations and spatial characteristics of microbiome and silage quality by reusing of citrus waste in a family-scale bunker silo
Yue-Ming Zhou, You-Peng Chen, Jin-Song Guo, Yu Shen, Ji-Xiang Yang
Journal of Cleaner Production.2019; 226: 407.     CrossRef
Analysis of the correlation between bacteria and fungi in sugarcane tops silage prior to and after aerobic exposure
Lu Zhang, Xiaokang Zhou, Qichao Gu, Mingzhen Liang, Shenglong Mu, Bo Zhou, Feng Huang, Bo Lin, Caixia Zou
Bioresource Technology.2019; 291: 121835.     CrossRef