Relationship between porcine miR-20a and its putative target low-density lipoprotein receptor based on dual luciferase reporter gene assays
Yueyun Ding, Shujiao Zhu, Chaodong Wu, Li Qian, DengTao Li, Li Wang, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Min Yang, Jian Ding, Xudong Wu, Xiaodong Zhang, Yafei Gao, Zongjun Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):922-929.   Published online 2019 Jan 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0510
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MicroRNA-20a-5p Ameliorates Non-alcoholic Fatty Liver Disease via Inhibiting the Expression of CD36
Xin Wang, Yan Ma, Long-Yan Yang, Dong Zhao
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2020;[Epub]     CrossRef