Studies on phosphorus deficiency in the Qianbei-Pockmarked goat
Xiaoyun Shen, Yongkuan Chi, Bin Huo, Kangning Xiong
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):896-903.   Published online 2019 Jan 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0622
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Nano-Zinc on Immune Function in Qianbei-Pockmarked Goats
Chunjie Song, Shangquan Gan, Jian He, Xiaoyun Shen
Biological Trace Element Research.2021; 199(2): 578.     CrossRef
Studies on Antioxidant Capacity in Selenium-Deprived the Choko Yak in the Shouqu Prairie
Kui Zhao, Bin Huo, Xiaoyun Shen
Biological Trace Element Research.2021; 199(9): 3297.     CrossRef