Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu (Liu Z), Cunyuan Li (Li C), Xiaoyue Li (Li X), Yang Yao (Yao Y), Wei Ni (Ni W), Xiangyu Zhang (Zhang X), Yang Cao (Cao Y), Wureli Hazi (Hazi W), Dawei Wang (Wang D), Renzhe Quan (Quan R), Shuting Yu (Yu S), Yuyu Wu (Wu Y), Songmin Niu (Niu S), Yulong Cui (Cui Y), Yaseen Khan (Khan Y), Shengwei Hu (Hu S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.   Published online 2018 Nov 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0473
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Exploring the miRNAs Profile in Dark-Cutting Beef
Laura González-Blanco, Luis J. Royo, Yolanda Diñeiro, Susana García-Torres, Ana Coto-Montes, Verónica Sierra, Mamen Oliván
Foods.2024; 13(6): 960.     CrossRef
Transcriptome analysis of mRNA and miRNA in the development of LeiZhou goat muscles
Junjie Fu, Jie Liu, Xian Zou, Ming Deng, Guangbin Liu, Baoli Sun, Yongqing Guo, Dewu Liu, Yaokun Li
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
The effect of miR-23b-3p on regulating GH by targeting POU1F1 in Yanbian yellow cattle
Lu Xu, Taihua Jin, Angang Lou, Jiuyang Guan, Xinglin Zhang, Hui Wang, Lizeng Guan
Animal Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
MicroRNA transcriptome of skeletal muscle during yak development reveals that miR-652 regulates myoblasts differentiation and survival by targeting ISL1
Xue-lan ZHOU, Xian GUO, Chun-nian LIANG, Min CHU, Xiao-yun WU, Ping YAN
Journal of Integrative Agriculture.2023; 22(5): 1502.     CrossRef
Astragalus polysaccharide promotes sheep satellite cell differentiation by regulating miR-133a through the MAPK/ERK signaling pathway
Yuan Su, Xuyang Gao, Yu Wang, Xuying Li, Weipeng Zhang, Junxing Zhao
International Journal of Biological Macromolecules.2023; 239: 124351.     CrossRef
Integrated Transcriptome Analysis of miRNAs and mRNAs in the Skeletal Muscle of Wuranke Sheep
Yueying Yun, Rihan Wu, Xige He, Xia Qin, Lu Chen, Lina Sha, Xueyan Yun, Tadayuki Nishiumi, Gerelt Borjigin
Genes.2023; 14(11): 2034.     CrossRef
Emerging Roles of Non-Coding RNAs in the Feed Efficiency of Livestock Species
Guoyu Hu, Duy Ngoc Do, Pourya Davoudi, Younes Miar
Genes.2022; 13(2): 297.     CrossRef
MicroRNA-181a Regulates the Proliferation and Differentiation of Hu Sheep Skeletal Muscle Satellite Cells and Targets the YAP1 Gene
Mingliang He, Weibo Zhang, Shan Wang, Ling Ge, Xiukai Cao, Shanhe Wang, Zehu Yuan, Xiaoyang Lv, Tesfaye Getachew, Joram M. Mwacharo, Aynalem Haile, Wei Sun
Genes.2022; 13(3): 520.     CrossRef
Screening of Genes Related to Growth, Development and Meat Quality of Sahan Crossbred F1 Sheep Based on RNA-Seq Technology
Yali Song, Quanwei Zhang, Jinping Shi, Lingjuan Fu, Shuru Cheng
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Deep Small RNA Sequencing Reveals Important miRNAs Related to Muscle Development and Intramuscular Fat Deposition in Longissimus dorsi Muscle From Different Goat Breeds
Jiyuan Shen, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo, Huimin Zhen, Yan Liu, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhidong Zhao, Yuan Liu, Shutong Yang, Longbin Wang
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Development and validation of miRNA based method for rapid identification of offal meats in processed chicken meat products
M.R. Vishnuraj, Suresh Devatkal, S. Vaithiyanathan, R. Uday Kumar, S.K. Mendiratta
Food Control.2021; 121: 107593.     CrossRef
Detection of giblets in chicken meat products using microRNA markers and droplet digital PCR assay
M.R. Vishnuraj, Suresh Devatkal, S. Vaithiyanathan, R. Uday Kumar, Ch Srinivas, S.K. Mendiratta
LWT.2021; 140: 110798.     CrossRef
MiRNAs and Muscle Regeneration: Therapeutic Targets in Duchenne Muscular Dystrophy
Amelia Eva Aránega, Estefanía Lozano-Velasco, Lara Rodriguez-Outeiriño, Felicitas Ramírez de Acuña, Diego Franco, Francisco Hernández-Torres
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(8): 4236.     CrossRef
Circulating skeletal muscle related microRNAs profile in Piedmontese cattle during different age
Rupal S. Tewari, Ugo Ala, Paolo Accornero, Mario Baratta, Silvia Miretti
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Omics-Based Analytical Approaches for Assessing Chicken Species and Breeds in Food Authentication
Goh Dirong, Sara Nematbakhsh, Jinap Selamat, Pei Pei Chong, Lokman Hakim Idris, Noordiana Nordin, Fatchiyah Fatchiyah, Ahmad Faizal Abdull Razis
Molecules.2021; 26(21): 6502.     CrossRef
RNA-Seq Reveals miRNA Role Shifts in Seven Stages of Skeletal Muscles in Goat Fetuses and Kids
Yinghui Ling, Qi Zheng, Jing Jing, Menghua Sui, Lu Zhu, Yunsheng Li, Yunhai Zhang, Ya Liu, Fugui Fang, Xiaorong Zhang
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Differential expression of miRNAs in skeletal muscles of Indian sheep with diverse carcass and muscle traits
Mandeep Kaur, Ashish Kumar, Naveen Kumar Siddaraju, Mohamed Nadeem Fairoze, Pooja Chhabra, Sonika Ahlawat, Ramesh Kumar Vijh, Anita Yadav, Reena Arora
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Identification of Quantitative Characteristic and Association Between ACTA-1 Gene and Body Weight in Local Chicken
A S Andini, Ismoyowati, D Purwantini
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2019; 372(1): 012027.     CrossRef