Identification of duck liver-expressed antimicrobial peptide 2 and characterization of its bactericidal activity
Yeojin Hong (Hong Y), Anh Duc Truong (Truong AD), Janggeun Lee (Lee J), Kyungbaek Lee (Lee K), Geun-Bae Kim (Kim GB), Kang-Nyeong Heo (Heo KN), Hyun S. Lillehoj (Lillehoj HS), Yeong Ho Hong (Hong YH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):1052-1061.   Published online 2018 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0571
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization and functional analysis of three novel liver-expressed antimicrobial peptide 2 (LEAP-2) in Glyptothorax zanaensis
Shasha Cai, Peng Liu, Shuo Liu, Xianting Cao, Jun Peng, Kai Meng, Yangcui Qu
Aquaculture Reports.2023; 28: 101455.     CrossRef
Molecular characterization and antimicrobial activity of NK-lysin in black scraper (Thamnaconus modestus)
Mei-Yi Liu, Yi-Rong Zhang, Jian-Hua Zhang, Liang Miao, Yun-Fei Dang, Chen-Jie Fei, Chang-Hong Li, Jiong Chen
Fish & Shellfish Immunology.2023; 136: 108703.     CrossRef
Loss of LEAP-2 alleviates obesity-induced myocardial injury by regulating macrophage polarization
Yuanyuan Lang, Yanling Liu, Chunfeng Ye, Xiaomin Tang, Zugen Cheng, Lixin Xie, Lihua Feng, Yang Liu
Experimental Cell Research.2023; 430(2): 113702.     CrossRef
Comparison of the proteomic profile of pork byproducts during their storage
A. G. Akhremko, V. V. Nasonova, M. E. Spirina, N. N. Godswill
Theory and practice of meat processing.2022; 7(1): 35.     CrossRef
Biophysical approaches for exploring lipopeptide-lipid interactions
Sathishkumar Munusamy, Renaud Conde, Brandt Bertrand, Carlos Munoz-Garay
Biochimie.2020; 170: 173.     CrossRef
Characterization and functional analysis of liver-expressed antimicrobial peptide-2 (LEAP-2) from golden pompano Trachinotus ovatus (Linnaeus 1758)
Bo Liu, Guang-Dong Liu, Hua-Yang Guo, Ke-Cheng Zhu, Liang Guo, Nan Zhang, Bao-Suo Liu, Shi-Gui Jiang, Dian-Chang Zhang
Fish & Shellfish Immunology.2020; 104: 419.     CrossRef
Molecular characterization and antibacterial immunity functional analysis of liver-expressed antimicrobial peptide 2 (LEAP-2) gene in golden pompano (Trachinotus ovatus)
Yang Lei, Reng Qiu, Yang Shen, Yongcan Zhou, Zhenjie Cao, Yun Sun
Fish & Shellfish Immunology.2020; 106: 833.     CrossRef