Mixed organic acids improve nutrients digestibility, volatile fatty acids composition and intestinal microbiota in growing-finishing pigs fed high-fiber diet
Miao Li (Li M), Shenfei Long (Long S), Qianqian Wang (Wang Q), Lianhua Zhang (Zhang L), Jiangxu Hu (Hu J), Jie Yang (Yang J), Zhibin Cheng (Cheng Z), Xiangshu Piao (Piao X)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):856-864.   Published online 2018 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0517
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Acid-binding capacity of feed in swine nutrition
L.F. Wang, J.R. Bergstrom, J.D. Hahn, M.G. Young, R.T. Zijlstra
Animal Feed Science and Technology.2023; 295: 115519.     CrossRef
Potentials of Palm Wine as Probiotics and Organic Acids Source in Animal Nutrition
A.U.C. Ohanaka, J.N. Ohanaka, N.O. Aladi, I.P. Ogbuewu, I.F. Etuk, I.C. Okoli
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances.2023; 18(1): 44.     CrossRef
Effects of essential oil coated with glycerol monolaurate on growth performance, intestinal morphology, and serum profiles in weaned piglets
Yanan Wang, Juntao Li, Huakai Wang, Yihai Mi, Yongqiang Xue, Jiaan Li, Yongxi Ma
Animal Bioscience.2023; 36(5): 753.     CrossRef
Effect of dietary organic acids supplementation on growth performance, nutrient digestibility, and gut morphology in weaned pigs
Jinyoung Lee, Jong Woong Kim, Heidi Hall, Charles Martin Nyachoti, Filippo Miglior
Canadian Journal of Animal Science.2022; 102(2): 255.     CrossRef
Drinking Water Supplemented with Acidifiers Improves the Growth Performance of Weaned Pigs and Potentially Regulates Antioxidant Capacity, Immunity, and Gastrointestinal Microbiota Diversity
Qing-Lei Xu, Chang Liu, Xiao-Jian Mo, Meng Chen, Xian-Le Zhao, Ming-Zheng Liu, Shu-Bai Wang, Bo Zhou, Cheng-Xin Zhao
Antioxidants.2022; 11(5): 809.     CrossRef
Novel insights into heat tolerance using metabolomic and high-throughput sequencing analysis in dairy cows rumen fluid
Z. Wang, L. Liu, F. Pang, Z. Zheng, Z. Teng, T. Miao, T. Fu, H.E. Rushdi, L. Yang, T. Gao, F. Lin, S. Liu
animal.2022; 16(3): 100478.     CrossRef
Acidification of drinking water improved tibia mass of broilers through the alterations of intestinal barrier and microbiota
Huaiyong Zhang, Yujun Guo, Ziyang Wang, Yongshuai Wang, Bo Chen, Pengfei Du, Xiangli Zhang, Yanqun Huang, Peng Li, Joris Michiels, Wen Chen
Animal Bioscience.2022; 35(6): 902.     CrossRef
Heat Stress Induces Shifts in the Rumen Bacteria and Metabolome of Buffalo
Zichen Wang, Kaifeng Niu, Hossam E. Rushdi, Mingyue Zhang, Tong Fu, Tengyun Gao, Liguo Yang, Shenhe Liu, Feng Lin
Animals.2022; 12(10): 1300.     CrossRef
Natural capsicum extract replacing chlortetracycline enhances performance via improving digestive enzyme activities, antioxidant capacity, anti-inflammatory function, and gut health in weaned pigs
Shenfei Long, Sujie Liu, Jian Wang, Shad Mahfuz, Xiangshu Piao
Animal Nutrition.2021; 7(2): 305.     CrossRef
The effects and mechanisms of acids on the health of piglets and weaners – a review
Piotr Nowak, Anita Zaworska-Zakrzewska, Andrzej Frankiewicz, Małgorzata Kasprowicz-Potocka
Annals of Animal Science.2021; 21(2): 433.     CrossRef
Mixed organic acids as an alternative to antibiotics improve serum biochemical parameters and intestinal health of weaned piglets
Jiayu Ma, Xiangshu Piao, Qinghui Shang, Shenfei Long, Sujie Liu, Shad Mahfuz
Animal Nutrition.2021; 7(3): 737.     CrossRef
Effect of Dietary Supplementation With Mixed Organic Acids on Immune Function, Antioxidative Characteristics, Digestive Enzymes Activity, and Intestinal Health in Broiler Chickens
Jiayu Ma, Shad Mahfuz, Jian Wang, Xiangshu Piao
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
From Acidifiers to Intestinal Health Enhancers: How Organic Acids Can Improve Growth Efficiency of Pigs
Tugnoli, Giovagnoni, Piva, Grilli
Animals.2020; 10(1): 134.     CrossRef
A Review of the Effect of Formic Acid and Its Salts on the Gastrointestinal Microbiota and Performance of Pigs
Diana Luise, Federico Correa, Paolo Bosi, Paolo Trevisi
Animals.2020; 10(5): 887.     CrossRef
Effect of chestnut wood extract on performance, meat quality, antioxidant status, immune function, and cholesterol metabolism in broilers
H.S. Liu, S.U. Mahfuz, D. Wu, Q.H. Shang, X.S. Piao
Poultry Science.2020; 99(9): 4488.     CrossRef
Micro-encapsulated essential oils and organic acids combination improves intestinal barrier function, inflammatory responses and microbiota of weaned piglets challenged with enterotoxigenic Escherichia coli F4 (K88+)
Yetong Xu, Ludovic Lahaye, Zhengxiao He, Jinxiao Zhang, Chengbo Yang, Xiangshu Piao
Animal Nutrition.2020; 6(3): 269.     CrossRef
Identification of microflora related to growth performance in pigs based on 16S rRNA sequence analyses
Xin-Jian Li, Mingyu Wang, Yahui Xue, Dongdong Duan, Cong Li, Xuelei Han, Kejun Wang, Ruimin Qiao, Xiu-Ling Li
AMB Express.2020;[Epub]     CrossRef