Effects of coated cysteamine hydrochloride on muscle fiber characteristics and amino acid composition of finishing pigs
Miaomiao Bai (Bai M), Hongnan Liu (Liu H), Kang Xu (Xu K), Rong Yu (Yu R), Abimbola Oladele Oso (Oso AO), Jinping Deng (Deng J), Yulong Yin (Yin Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1430-1438.   Published online 2018 Oct 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0414
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Pulsed electric field: A novel processing technology for meat quality enhancing
Yuchen Guo, Minyi Han, Li Chen, Xianming Zeng, Peng Wang, Xinglian Xu, Xianchao Feng, Xinqing Lu
Food Bioscience.2024; 58: 103645.     CrossRef
Leucine improves the growth performance, carcass traits, and lipid nutritional quality of pork in Shaziling pigs
Shu Zhang, Yuqin Huang, Changbing Zheng, Liyi Wang, Yanbing Zhou, Wentao Chen, Yehui Duan, Tizhong Shan
Meat Science.2024; 210: 109435.     CrossRef
Vitamin A regulates mitochondrial biogenesis and function through p38 MAPK-PGC-1α signaling pathway and alters the muscle fiber composition of sheep
Pengkang Song, Jiamin Zhao, Fanqinyu Li, Xiaoyi Zhao, Jinxin Feng, Yuan Su, Bo Wang, Junxing Zhao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
Sow-Offspring Diets Supplemented with Probiotics and Synbiotics Are Associated with Offspring’s Growth Performance and Meat Quality
Qian Zhu, Md. Abul Kalam Azad, Haibo Dong, Chenjian Li, Ruixuan Li, Yating Cheng, Yang Liu, Yulong Yin, Xiangfeng Kong
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(8): 7668.     CrossRef
Effects of dietary grape seed proanthocyanidin extract supplementation on meat quality, muscle fiber characteristics and antioxidant capacity of finishing pigs
Meng Xu, Xiaoling Chen, Zhiqing Huang, Daiwen Chen, Mingzhou Li, Jun He, Hong Chen, Ping Zheng, Jie Yu, Yuheng Luo, Bing Yu
Food Chemistry.2022; 367: 130781.     CrossRef
Cysteamine administration in lambs grazing on mountain pastures: Effects on the body weight, antioxidant capacity, thyroid hormones and growth hormone secretion
Borhan Shokrollahi, Abdullah Fazli, Salim Morammazi, Nazila Saadati, Hafiz Ishfaq Ahmad, Faiz‐ul Hassan
Veterinary Medicine and Science.2022; 8(1): 328.     CrossRef
A metabolomics study of the intervention effect of Tartary buckwheat on hyperlipidemia mice
Xiaoli Zhou, Senjie Li, Yiming Zhou, Huan Zhang, Beibei Yan, Hong Wang, Ying Xiao
Journal of Food Biochemistry.2022;[Epub]     CrossRef
Current State of Metabolomics Research in Meat Quality Analysis and Authentication
Tao Zhang, Can Chen, Kaizhou Xie, Jinyu Wang, Zhiming Pan
Foods.2021; 10(10): 2388.     CrossRef
Overfeeding influence on antioxidant capacity of serum, liver, gut, and breast muscle in Gang Goose and Tianfu Meat Goose
R.X. Wei, Q. Song, S.Q. Hu, H.Y. Xu, H.H. Liu, B. Kang, L. Li, X.Y. Zeng, L. Chen, C.C. Han
Journal of Applied Poultry Research.2020; 29(2): 455.     CrossRef
Zinc Supplementation Forms Influenced Zinc Absorption and Accumulation in Piglets
Fen-Fen Liu, Md. Abul Kalam Azad, Zhi-He Li, Jing Li, Kai-Bin Mo, Heng-Jia Ni
Animals.2020; 11(1): 36.     CrossRef
Effects of dietary apple polyphenol supplementation on carcass traits, meat quality, muscle amino acid and fatty acid composition in finishing pigs
Xiaojiao Xu, Xiaoling Chen, Daiwen Chen, Bing Yu, Jingdong Yin, Zhiqing Huang
Food & Function.2019; 10(11): 7426.     CrossRef