Association of polymorphisms in Pit-1 gene with growth and feed efficiency in meat-type chickens
Sihua Jin (Jin S), Tingting He (He T), Lei Yang (Yang L), Yucui Tong (Tong Y), Xingyong Chen (Chen X), Zhaoyu Geng (Geng Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(11):1685-1690.   Published online 2018 Jul 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0173
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Expression of the Ovine Gene and the Relationship Between Its Polymorphism and Feed Efficiency Traits
Xiwen Zeng, Weimin Wang, Deyin Zhang, Xiaolong Li, Yukun Zhang, Yuan Zhao, Liming Zhao, Jianghui Wang, Dan Xu, Jiangbo Cheng, Wenxin Li, Bubo Zhou, Changchun Lin, Xiaobin Yang, Rui Zhai, Zongwu Ma, Jia Liu, Panpan Cui, Xiuxiu Weng, Weiwei Wu, Xiaoxue Zhan
DNA and Cell Biology.2023; 42(4): 194.     CrossRef
Polymorphic characterisation of gallinacin candidate genes and their molecular associations with growth and immunity traits in chickens
M. S. Saleh, M. H. Khalil, M. M. Iraqi, A. Camarda
British Poultry Science.2021; 62(2): 180.     CrossRef
Crossbreeding analyses and polymorphic associations of gallinacin genes with growth traits in chickens
M.S. Saleh, M.M. Iraqi, M.H. Khalil, A. Camarda
Livestock Science.2020; 240: 104118.     CrossRef
Pituitary-Specific Transcription Factor Gene Polymorphism and its Associations with Body Weight of Super Kampung Chickens Aged Thirteen Weeks
M.H. Tamzil, B. Indarsih, N.K.D. Haryani, M. Muhsinin
International Journal of Poultry Science.2020; 20(3): 123.     CrossRef