Effects of different amylose to amylopectin ratios on rumen fermentation and development in fattening lambs
Fangfang Zhao, Wen Ren, Aizhong Zhang, Ning Jiang, Wen Liu, Faming Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1611-1618.   Published online 2018 Apr 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0833
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparing the gastrointestinal barrier function between growth-retarded and normal yaks on the Qinghai-Tibetan Plateau
Jian Ma, Ali Mujtaba Shah, Zhisheng Wang, Rui Hu, Huawei Zou, Xueying Wang, Guang Cao, Quanhui Peng, Bai Xue, Lizhi Wang, Suonan Zhao, Xiangying Kong
PeerJ.2020; 8: e9851.     CrossRef