Effects of different amylose to amylopectin ratios on rumen fermentation and development in fattening lambs
Fangfang Zhao (Zhao F), Wen Ren (Ren W), Aizhong Zhang (Zhang A), Ning Jiang (Jiang N), Wen Liu (Liu W), Faming Wang (Wang F)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1611-1618.   Published online 2018 Apr 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0833
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Enhancing physicochemical, rheological properties, and in vitro rumen fermentation of starch with Melastoma candidum D. Don fruit extract
Rusli Fidriyanto, Ario Betha Juanssilfero, Ki Ageng Sarwono, Roni Ridwan, Nahrowi Nahrowi, Anuraga Jayanegara
Animal Science Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Evaluating Starter Feeding on Ruminal Function in Yak Calves: Combined 16S rRNA Sequencing and Metabolomics
Yin Wang, Hongze Xia, Qien Yang, Deyu Yang, Shujie Liu, Zhanhong Cui
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary amylose to amylopectin ratio on growth performance, carcass quality characteristics and meat fatty acids in Chinese Qinchuan cattle
Min-yu PIAO, Feng-ming HU, Fan-lin KONG, Yun-long LIU, Shuo WANG, Kai CUI, Tao SUN, Qi-yu DIAO, Yan TU
Journal of Integrative Agriculture.2021; 20(12): 3256.     CrossRef
Comparing the gastrointestinal barrier function between growth-retarded and normal yaks on the Qinghai-Tibetan Plateau
Jian Ma, Ali Mujtaba Shah, Zhisheng Wang, Rui Hu, Huawei Zou, Xueying Wang, Guang Cao, Quanhui Peng, Bai Xue, Lizhi Wang, Suonan Zhao, Xiangying Kong
PeerJ.2020; 8: e9851.     CrossRef