Expression pattern of prohibitin, capping actin protein of muscle Z-line beta subunit and tektin-2 gene in Murrah buffalo sperm and its relationship with sperm motility
Zhaocheng Xiong, Haihang Zhang, Ben Huang, Qingyou Liu, Yingqun Wang, Deshun Shi, Xiangping Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(11):1729-1737.   Published online 2018 Apr 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0025
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Does the Pre-Ovulatory Pig Oviduct Rule Sperm Capacitation In Vivo Mediating Transcriptomics of Catsper Channels?
Cristina A. Martinez, Manuel Alvarez-Rodriguez, Dominic Wright, Heriberto Rodriguez-Martinez
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(5): 1840.     CrossRef
Gonadal Transcriptome Analysis of Sex-Related Genes in the Protandrous Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus)
Shizhu Li, Genmei Lin, Wenyu Fang, Peilin Huang, Dong Gao, Jing Huang, Jingui Xie, Jianguo Lu
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Characterisation, expression and possible functions of prohibitin during spermatogenesis in the silver pomfret Pampus argenteus
Xinming Gao, Chen Du, Xuebin Zheng, Congcong Hou, Yajun Wang, Shanliang Xu, Yang Yang, Junquan Zhu, Shan Jin
Reproduction, Fertility and Development.2020; 32(12): 1084.     CrossRef