Selection response and estimation of the genetic parameters for multidimensional measured breast meat yield related traits in a long-term breeding Pekin duck line
Yaxi Xu (Xu Y), Jian Hu (Hu J), Yunsheng Zhang (Zhang Y), Zhanbao Guo (Guo Z), Wei Huang (Huang W), Ming Xie (Xie M), Hehe Liu (Liu H), Chuzhao Lei (Lei C), Shuisheng Hou (Hou S), Xiaolin Liu (Liu X), Zhengkui Zhou (Zhou Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1575-1580.   Published online 2018 Apr 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0837
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Two variants of AUTS2 gene are associated with high lean meat percentage in Pekin ducks
Suyun Liang, Zhanbao Guo, Dawei Luo, Jing Tang, Zhanqing Ji, Ming Xie, Shuisheng Hou
Gene.2023; 848: 146864.     CrossRef
Whole-body adipose tissue multi-omic analyses in sheep reveal molecular mechanisms underlying local adaptation to extreme environments
Ya-Xi Xu, Bo Wang, Jia-Nan Jing, Rui Ma, Yan-Hui Luo, Xin Li, Ze Yan, Ya-Jing Liu, Lei Gao, Yan-Ling Ren, Meng-Hua Li, Feng-Hua Lv
Communications Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Chinese Domestic Ducks Evolved from Mallard Duck (Anas platyrhynchos) and Spot-Billed Duck (A. zonorhyncha)
Yang Zhang, Qiang Bao, Zhi Cao, Youqing Bian, Yu Zhang, Zhengfeng Cao, Guohong Chen, Qi Xu
Animals.2023; 13(7): 1156.     CrossRef
Strategies to improve genomic predictions for 35 duck carcass traits in an F2 population
Wentao Cai, Jian Hu, Wenlei Fan, Yaxi Xu, Jing Tang, Ming Xie, Yunsheng Zhang, Zhanbao Guo, Zhengkui Zhou, Shuisheng Hou
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Resequencing of a Pekin duck breeding population provides insights into the genomic response to short-term artificial selection
Simeng Yu, Zihua Liu, Ming Li, Dongke Zhou, Ping Hua, Hong Cheng, Wenlei Fan, Yaxi Xu, Dapeng Liu, Suyun Liang, Yunsheng Zhang, Ming Xie, Jing Tang, Yu Jiang, Shuisheng Hou, Zhengkui Zhou
GigaScience.2023;[Epub]     CrossRef
Genomic selection for meat quality traits in Pekin duck
F. Zhang, F. Zhu, F.‐X. Yang, J.‐P. Hao, Z.‐C. Hou
Animal Genetics.2022; 53(1): 94.     CrossRef
Comparison of slaughter performance, meat traits, serum lipid parameters and fat tissue between Chaohu ducks with high- and low-intramuscular fat content
Kai Ge, Pengfei Ye, Lei Yang, Jinlong Kuang, Xingyong Chen, Zhaoyu Geng
Animal Biotechnology.2020; 31(3): 245.     CrossRef
Correlations between Breast Yield and Morphometric Traits in Broiler Pure Lines
K Erensoy, M Noubandiguim, E Cilavdaroglu, M Sarica, US Yamak
Brazilian Journal of Poultry Science.2020;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study reveals novel loci associated with body size and carcass yields in Pekin ducks
Meng-Ting Deng, Feng Zhu, Yu-Ze Yang, Fang-Xi Yang, Jin-ping Hao, Si-Rui Chen, Zhuo-Cheng Hou
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef