Polymorphisms of melatonin receptor genes and their associations with egg production traits in Shaoxing duck
Peishi Feng (Feng P), Wanqiu Zhao (Zhao W), Qiang Xie (Xie Q), Tao Zeng (Zeng T), Lizhi Lu (Lu L), Lin Yang (Yang L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1535-1541.   Published online 2018 Apr 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0828
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Whole-genome sequencing identifies potential candidate genes for egg production traits in laying ducks (Anas platyrhynchos)
Yanfa Sun, Yeqiu Zhang, Qiong Wu, Rulong Lin, Hongping Chen, Min Zhang, Jiaqi Lin, Enrong Xu, Meng Li, Yicheng Cai, Fan Deng, Wen Yue, Haozhe Pan, Xiaobing Jiang, Yan Li
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Polymorphism analysis and expression profile of the estrogen receptor 2 gene in Leizhou black duck
Collins Amponsah Asiamah, Yuanbo Liu, Rungen Ye, Yiting Pan, Li-li Lu, Kun Zou, Zhihui Zhao, Ping Jiang, Ying Su
Poultry Science.2022; 101(3): 101630.     CrossRef
Polymorphism in the 5ʹ regulatory region of CTNNB1 gene and association with age at first lay and egg production
X. Han, Z. Song, W. Wang, H. Tang
British Poultry Science.2022; 63(4): 510.     CrossRef
The study of candidate genes in the improvement of egg production in ducks – a review
Semiu Folaniyi Bello, Adeniyi Charles Adeola, Qinghua Nie
Poultry Science.2022; 101(7): 101850.     CrossRef
Effect of Changes in Photoperiods on Melatonin Expression and Gut Health Parameters in Laying Ducks
Yao-ming Cui, Jing Wang, Hai-jun Zhang, Guang-hai Qi, Han-zhen Qiao, Li-ping Gan, Shu-geng Wu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Molecular evolution of melatonin receptor genes (mtnr) in vertebrates and its shedding light on mtnr1c
Yanping Li, Yunyun Lv, Chao Bian, Xinxin You, Qiong Shi
Gene.2021; 769: 145256.     CrossRef
Administration of encapsulated L-tryptophan improves duodenal starch digestion and increases gastrointestinal hormones secretions in beef cattle
Sang-Bum Lee, Kyung-Won Lee, Tao Wang, Jae-Sung Lee, U-Suk Jung, Jalil Ghassemi Nejad, Young-Kyoon Oh, Youl-Chang Baek, Kyoung Hoon Kim, Hong-Gu Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(1): 91.     CrossRef
The effect of SNP rs400827589 in exon 2 of the MTNR1B gene on reproductive seasonality and litter size in sheep
Xiaoyun He, Zhuangbiao Zhang, Mingxing Chu
Veterinary Medicine and Science.2020; 6(4): 804.     CrossRef
Population analysis of the Korean native duck using whole-genome sequencing data
Daehwan Lee, Jongin Lee, Kang-Neung Heo, Kisang Kwon, Youngbeen Moon, Dajeong Lim, Kyung-Tai Lee, Jaebum Kim
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
Prolactin gene polymorphisms and associations with reproductive traits in Indonesian local ducks
Dattadewi Purwantini, R. Singgih Sugeng Santosa, Setya Agus Santosa, Agus Susanto, Dewi Puspita Candrasari, Ismoyowati Ismoyowati
Veterinary World.2020; 13(11): 2301.     CrossRef
Polymorphisms of the melatonin receptor 1A gene that affects the reproductive seasonality and litter size in Small Tail Han sheep
Xiaoyun He, Zhuangbiao Zhang, Qiuyue Liu, Mingxing Chu
Reproduction in Domestic Animals.2019; 54(10): 1400.     CrossRef
Genetic effects of polymorphisms of candidate genes associated with ovary development and egg production traits in ducks
Collins Asiamah Amponsah, Kun Zou, Li-li Lu, Shao-Wei Zhang, Yuan Xue, Ying Su, Zhihui Zhao
Animal Reproduction Science.2019; 211: 106219.     CrossRef