Extent of linkage disequilibrium and effective population size of the Landrace population in Korea
Donghyun Shin (Shin D), Sung-Hoon Kim (Kim SH), Joowan Park (Park J), Hak-Kyo Lee (Lee HK), Ki-Duk Song (Song KD)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1078-1087.   Published online 2018 Mar 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0237
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Single nucleotide polymorphism-based analysis of the genetic structure of Liangshan pig population
Bin Liu, Linyuan Shen, Zhixian Guo, Mailing Gan, Ying Chen, Runling Yang, Lili Niu, Dongmei Jiang, Zhijun Zhong, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Animal Bioscience.2021; 34(7): 1105.     CrossRef