Hepatic transcriptional changes in critical genes for gluconeogenesis following castration of bulls
Dilla Mareistia Fassah (Fassah DM), Jin Young Jeong (Jeong JY), Myunggi Baik (Baik M)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):537-547.   Published online 2018 Feb 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0875
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The molecular mechanism of propionate-regulating gluconeogenesis in bovine hepatocytes
Rui Pang, Xiao Xiao, Tiantian Mao, Jiajia Yu, Li Huang, Wei Xu, Yu Li, Wen Zhu
Animal Bioscience.2023; 36(11): 1693.     CrossRef
Emerging Roles of Non-Coding RNAs in the Feed Efficiency of Livestock Species
Guoyu Hu, Duy Ngoc Do, Pourya Davoudi, Younes Miar
Genes.2022; 13(2): 297.     CrossRef
Transcriptome Analysis of Bovine Rumen Tissue in Three Developmental Stages
Yapeng Zhang, Wentao Cai, Qian Li, Yahui Wang, Zezhao Wang, Qi Zhang, Lingyang Xu, Lei Xu, Xin Hu, Bo Zhu, Xue Gao, Yan Chen, Huijiang Gao, Junya Li, Lupei Zhang
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
The Effects of Postpartum Yak Metabolism on Reproductive System Recovery
Shi Shu, Changqi Fu, Guowen Wang, Wei Peng
Metabolites.2022; 12(11): 1113.     CrossRef
Evaluation of the subcapsular technique for primary closure castration in donkeys (Equus asinus)
Ahmed Ibrahim, Usama T. Mahmoud, Magda M. Ali, Sohair M. M. Ragab
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Identification and Annotation of Potential Function of Regulatory Antisense Long Non-Coding RNAs Related to Feed Efficiency in Bos taurus Bulls
Wietje Nolte, Rosemarie Weikard, Ronald M. Brunner, Elke Albrecht, Harald M. Hammon, Antonio Reverter, Christa Kühn
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(9): 3292.     CrossRef
Transcriptome changes associated with fat deposition in the longissimus thoracis of Korean cattle following castration
Sang Weon Na, Seung Ju Park, Soo Jong Hong, Myunggi Baik
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(6): 1637.     CrossRef
Genome‐wide association studies pathway‐based meta‐analysis for residual feed intake in beef cattle
D. A. S. Duarte, C. J. Newbold, E. Detmann, F. F. Silva, P. H. F. Freitas, R. Veroneze, M. S. Duarte
Animal Genetics.2019; 50(2): 150.     CrossRef