Effect of Broussonetia papyrifera L. (paper mulberry) silage on dry matter intake, milk composition, antioxidant capacity and milk fatty acid profile in dairy cows
Bingwen Si (Si B), Hui Tao (Tao H), Xiaoli Zhang (Zhang X), Jiangpeng Guo (Guo J), Kai Cui (Cui K), Yan Tu (Tu Y), Qiyu Diao (Diao Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1259-1266.   Published online 2018 Jan 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0847
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-wide analysis of NAC transcription factors and exploration of candidate genes regulating selenium metabolism in Broussonetia papyrifera
Longfei Guo, Yongling Liao, Shiming Deng, Jitao Li, Xianchen Bu, Changye Zhu, Weiwei Zhang, Xin Cong, Shuiyuan Cheng, Qiangwen Chen, Feng Xu
Planta.2024;[Epub]     CrossRef
Environmental impact of phytobiotic additives on greenhouse gas emission reduction, rumen fermentation manipulation, and performance in ruminants: an updated review
Mariam G. Ahmed, Eman A. Elwakeel, Samir Z. El-Zarkouny, Adham A. Al-Sagheer
Environmental Science and Pollution Research.2024;[Epub]     CrossRef
Effects of sweet potato vine silage supplementation on meat quality, antioxidant capacity and immune function in finishing pigs
Bo Sun, Ruibo Wang, Zhiyuan Yue, Hao Zheng, Qinglong Zhou, Chunna Bao, Baoming Shi, Yinfeng Lv, Anshan Shan, Qingquan Ma
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2023; 107(2): 556.     CrossRef
Impact of fermented Broussonetia papyrifera on laying performance, egg quality, lipid metabolism, and follicular development of laying hens
Kai-Min Niu, Yong Feng Wang, Xiaoxiao Liang, Zhenya Zhai, Jianping Liu, Ruxia Wang, Guoshun Chen, Xin Wu
Poultry Science.2023; 102(5): 102569.     CrossRef
Effect of Broussonetia papyrifera leaf meal on growth performance, antioxidant capacity, and gut health status of growing rabbits
Kunliang Han, Bang Zhang, Yan Cui
Czech Journal of Animal Science.2023; 68(2): 87.     CrossRef
Effects of mixed sugarcane tops and napiergrass silages on fermentative quality, nutritional value, and milk yield in water buffaloes
Huade Xie, Lijuan Peng, Mengwei Li, Yanxia Guo, Xin Liang, Kaiping Peng, Chengjian Yang
Animal Science Journal.2023;[Epub]     CrossRef
Introductory methods of protection measures and disease control of fodder mulberry
Chorshanbi Bekkamov, Feruza Ashurova, Mahbuba Raimjanova, Shahnoza Islomova, J. Kokoreva, S. Khasanov, A. Maidyrova, S. Ignateva
BIO Web of Conferences.2023; 65: 01021.     CrossRef
Silage preparation and sustainable livestock production of natural woody plant
Zhumei Du, Fuyu Yang, Jiachen Fang, Seishi Yamasaki, Tetsuji Oya, Damiao Nguluve, Hajime Kumagai, Yimin Cai
Frontiers in Plant Science.2023;[Epub]     CrossRef
Screening and Validation of Appropriate Reference Genes for Real-Time Quantitative PCR under PEG, NaCl and ZnSO4 Treatments in Broussonetia papyrifera
Mengdi Chen, Zhengbo Wang, Ziyuan Hao, Hongying Li, Qi Feng, Xue Yang, Xiaojiao Han, Xiping Zhao
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(20): 15087.     CrossRef
Induction of tetraploids in Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent.) by colchicine
Jiana Lin, Bingnan Zhang, Jintuo Zou, Zhen Luo, Hao Yang, Peng Zhou, Xiaoyang Chen, Wei Zhou
BMC Plant Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Evaluating the Effects of Replacing Alfalfa with Broussonetia papyrifera Branch/Leaf Powder on Growth and Serum Indicators in Dezhou Donkeys
Yongguang Chen, Boying Dong, Honglei Qu, Jie Cheng, Yulong Feng, Lilin Liu, Qiugang Ma
Animals.2023; 14(1): 123.     CrossRef
Addition of Lactic Acid Bacteria Can Promote the Quality and Feeding Value of Broussonetia papyrifera (Paper Mulberry) Silage
Wen-Tao Sun, Yuan Huang, Chang-Rong Wu, Chao Peng, Yu-Long Zheng, Chao Chen, Jun Hao
Fermentation.2022; 8(1): 25.     CrossRef
Use of Napier grass and rice straw hay as exogenous additive improves microbial community and fermentation quality of paper mulberry silage
Z. Du, L. Sun, Y. Lin, C. Chen, F. Yang, Y. Cai
Animal Feed Science and Technology.2022; 285: 115219.     CrossRef
Effects of Mulberry Branch and Leaves Silage on Microbial Community, Rumen Fermentation Characteristics, and Milk Yield in Lactating Dairy Cows
Yan Li, Jiaqi Wang, Jie Mei, Lingxia Huang, Hongyun Liu
Fermentation.2022; 8(2): 86.     CrossRef
Hybrid Broussonetia papyrifera Fermented Feed Can Play a Role Through Flavonoid Extracts to Increase Milk Production and Milk Fatty Acid Synthesis in Dairy Goats
Mengjie Zhao, Dongliang Lv, Jingcao Hu, Yonglong He, Zhi Wang, Xinyu Liu, Benkang Ran, Jianhong Hu
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of broussonetia papyrifera-fermented feed on production performance, egg quality, and caecal microbiota of laying hens during the late laying period
Yipu Zhu, Zhenyang Tao, Xiaochen Chen, Jianshe Xiao, Yanda Zhang, Zhanbin Wang
Italian Journal of Animal Science.2022; 21(1): 659.     CrossRef
Effects of Microbial Inoculants on Fermentation Quality and Aerobic Stability of Paper Mulberry Silages Prepared with Molasses or Cellulase
Ying-Chao Zhang, Xue-Kai Wang, Yan-Li Lin, Yu-Long Zheng, Kui-Kui Ni, Fu-Yu Yang
Fermentation.2022; 8(4): 167.     CrossRef
Effects of Lactobacillus plantarum on Silage Fermentation and Bacterial Community of Three Tropical Forages
Yue Liu, Ting Chen, Rong Sun, Xuejuan Zi, Mao Li
Frontiers in Animal Science.2022;[Epub]     CrossRef
Fermentation Quality, Bacterial Community, and Aerobic Stability of Perennial Recut Broussonetia papyrifera Silage with Different Additives and Wilting Time
Jun Hao, Wen-Tao Sun, Chang-Rong Wu, Ming-Zhu Zhang, Guang-Hao Xia, Yu-Long Zheng, Chao Chen
Fermentation.2022; 8(6): 262.     CrossRef
Geographical Variation in the Growth and Nutritional Traits of Leaf Powder from Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent. from Different Provenances
Peng Zhou, Qingmin Que, Biying Ke, Siming Cui, Xiaoyang Chen, Wei Zhou
Forests.2022; 13(6): 868.     CrossRef
The Genus Broussonetia: An Updated Review of Phytochemistry, Pharmacology and Applications
Yueru Chen, Lu Wang, Xue Liu, Fulin Wang, Ying An, Wei Zhao, Jinli Tian, Degang Kong, Wenru Zhang, Yang Xu, Yahui Ba, Honglei Zhou
Molecules.2022; 27(16): 5344.     CrossRef
Effects of epiphytic and exogenous lactic acid bacteria on fermentation quality and microbial community compositions of paper mulberry silage
Qiming Cheng, Maoya Li, Xueying Fan, Yulian Chen, Hong Sun, Yixiao Xie, Yulong Zheng, Chao Chen, Ping Li
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Pretreatments of Broussonetia papyrifera: in vitro assessment on gas and methane production, fermentation characteristic, and methanogenic archaea profile
Lifeng Dong, Yanhua Gao, Xuelan Jing, Huiping Guo, Hongsen Zhang, Qi Lai, Qiyu Diao
Animal Bioscience.2022; 35(9): 1367.     CrossRef
Effects of hybrid Broussonetia papyrifera silage on growth performance, visceral organs, blood biochemical indices, antioxidant indices, and carcass traits in dairy goats
J.P. Zhang, Q.X. Wei, Q.L. Li, R.F. Liu, L.Q. Tang, Y.X. Song, J. Luo, S.M. Liu, P. Wang
Animal Feed Science and Technology.2022; 292: 115435.     CrossRef
Effects of Different Additives on the Chemical Composition, Fermentation Profile, In Vitro and In Situ Digestibility of Paper mulberry Silage
Wei Wang, Yangyi Hao, Chenglong Luo, Qianqian Wang, Zhonghan Wang, Dong Li, Jing Yuan, Zhijun Cao, Hongjian Yang, Shengli Li
Fermentation.2022; 8(9): 435.     CrossRef
Replacing alfalfa hay with paper mulberry (Broussonetia papyrifera L.) silage in diets do not affect the production performance of the low lactating dairy cows
Zhaohai Wu, Chunyu Liang, Rongcai Huang, Jialiang Ouyang, Liansheng Zhao, Dengpan Bu
Animal Feed Science and Technology.2022; 294: 115477.     CrossRef
Comparative Metabolomics Analysis Reveals the Unique Nutritional Characteristics of Breed and Feed on Muscles in Chinese Taihe Black-Bone Silky Fowl
Xinjun Liao, Xiaowen Shi, Hongmei Hu, Xiangju Han, Kai Jiang, Yong Liu, Guanghua Xiong
Metabolites.2022; 12(10): 914.     CrossRef
Multi-Omics-Based Functional Characterization of Hybrid Fermented Broussonetia papyrifera: A Preliminary Study on Gut Health of Laying Hens
Kaimin Niu, Sanaz Khosravic, Yongfeng Wang, Zhenya Zhai, Ruxia Wang, Jianping Liu, Lichuang Cai, Jianxi Li, Liping Deng, Xin Wu
Fermentation.2022; 8(10): 547.     CrossRef
Biological Activities of Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera): More than a Skin-Lightening Agent
Ly Thi Huong Nguyen
Cosmetics.2022; 9(6): 112.     CrossRef
Effects of Lactiplantibacillus plantarum and Lactiplantibacillus brevis on fermentation, aerobic stability, and the bacterial community of paper mulberry silage
Yulin Zhang, Hanjun Yang, Rongzheng Huang, Xuzhe Wang, Chunhui Ma, Fanfan Zhang
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Protective Application of Morus and Its Extracts in Animal Production
Lixue Wang, Huaqi Gao, Cui Sun, Lingxia Huang
Animals.2022; 12(24): 3541.     CrossRef
Anaerobic Digestion of Nitrogen-Rich and Lignocellulose-Like Leedstocks: a Case Study on Broussonetia Papyrifera
Yu He, Feng Zhen, Yongming Sun, Jinping Li
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.2021; 43(16): 2008.     CrossRef
Antioxidant status, chemical composition and fermentation profile of alfalfa silage ensiled at two dry matter contents with a novel Lactobacillus plantarum strain with high-antioxidant activity
Y.X. Zhang, W.C. Ke, D. Vyas, A.T. Adesogan, M. Franco, F.H. Li, J. Bai, X.S. Guo
Animal Feed Science and Technology.2021; 272: 114751.     CrossRef
Exploring microbial community structure and metabolic gene clusters during silage fermentation of paper mulberry, a high-protein woody plant
Z. Du, L. Sun, C. Chen, J. Lin, F. Yang, Y. Cai
Animal Feed Science and Technology.2021; 275: 114766.     CrossRef
Effects of Different Parts on the Chemical Composition, Silage Fermentation Profile, In Vitro and In Situ Digestibility of Paper Mulberry
Yangyi Hao, Shuai Huang, Gaokun Liu, Jun Zhang, Gang Liu, Zhijun Cao, Yajing Wang, Wei Wang, Shengli Li
Animals.2021; 11(2): 413.     CrossRef
Efficient Enzymatic Process for Mulberry Paper Production: An Approach for Xylooligosaccharide Production Coupled with Minimizing Bleaching Agent Doses
Thanongsak Chaiyaso, Pinpanit Boonchuay, Shinji Takenaka, Charin Techapun, Pornchai Rachtanapun, Kittisak Jantanasakulwong, Masanori Watanabe
Waste and Biomass Valorization.2021; 12(10): 5347.     CrossRef
Effect of Sucrose and Lactic Acid Bacteria Additives on Fermentation Quality, Chemical Composition and Protein Fractions of Two Typical Woody Forage Silages
Xuekai Wang, Han Liu, Yixiao Xie, Yingchao Zhang, Yanli Lin, Yulong Zheng, Xueping Yang, Ningwei Wang, Kuikui Ni, Fuyu Yang
Agriculture.2021; 11(3): 256.     CrossRef
Effects of fermented Broussonetia papyrifera on growth, intestinal antioxidant, inflammation and microbiota of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
Tao Tang, Fangle Tong, Shengnan Zhao, Jinhai Bai, Zehong Wei, Yi Hu, Shaojun Liu
Aquaculture Reports.2021; 20: 100673.     CrossRef
Effect of Broussonetia papyrifera L. (paper mulberry) on growth performance, carcase traits, meat quality and immune performance in Hu ram lambs
Ping Sheng, Li He, Shaoshi Ji, Jiangli Huang, Zhihong Zhang, Dongsheng Wang, Jianping Liu, Huaqi Zhang
Italian Journal of Animal Science.2021; 20(1): 691.     CrossRef
Transcriptomics analysis reveals the effect of Broussonetia papyrifera L. fermented feed on meat quality traits in fattening lamb
Xuejiao An, Shengwei Zhang, Taotao Li, Nana Chen, Xia Wang, Baojun Zhang, Youji Ma
PeerJ.2021; 9: e11295.     CrossRef
Replacing Alfalfa with Paper Mulberry in Total Mixed Ration Silages: Effects on Ensiling Characteristics, Protein Degradation, and In Vitro Digestibility
Rongrong Li, Mingli Zheng, Di Jiang, Pengjiao Tian, Menghu Zheng, Chuncheng Xu
Animals.2021; 11(5): 1273.     CrossRef
Effects of Dietary Paper Mulberry (Broussonetia papyrifera) on Growth Performance and Muscle Quality of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella)
Tao Tang, Jinhai Bai, Zhipeng Ao, Zehong Wei, Yi Hu, Shaojun Liu
Animals.2021; 11(6): 1655.     CrossRef
Microorganisms that are critical for the fermentation quality of paper mulberry silage
Linna Guo, Xuekai Wang, Yanli Lin, Xueping Yang, Kuikui Ni, Fuyu Yang
Food and Energy Security.2021;[Epub]     CrossRef
In vitro fermentation performance of alfalfa (Medicago sativa L.) mixed with different proportions of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) leaves (PML) or condensed tannins extracted from PML
Daojie Li, Gangqin Shu, Hui Wang, Yuan Xu, Jannati Adni, Yunhua Zhang, Jennifer W. MacAdam, Juan J. Villalba, Xin Dai, Lijuan Chen
Italian Journal of Animal Science.2021; 20(1): 1740.     CrossRef
Study on the bacterial community structure and fermentation characteristics of fresh and ensiled paper mulberry
Qiming Cheng, Yulian Chen, Shiqie Bai, Liangyin Chen, Minhong You, Kun Zhang, Ping Li, Chao Chen
Animal Science Journal.2021;[Epub]     CrossRef
Chemical and bacterial composition of Broussonetia papyrifera leaves ensiled at two ensiling densities with or without Lactobacillus plantarum
Qian He, Wei Zhou, Xiaoyang Chen, Qing Zhang
Journal of Cleaner Production.2021; 329: 129792.     CrossRef
Effects of Paper Mulberry Silage on the Growth Performance, Rumen Microbiota and Muscle Fatty Acid Composition in Hu Lambs
Yi Xiong, Chunze Guo, Lin Wang, Fei Chen, Xianwen Dong, Xiaomei Li, Kuikui Ni, Fuyu Yang
Fermentation.2021; 7(4): 286.     CrossRef
iTRAQ-Based Quantitative Proteomics Analysis Reveals the Mechanism of Golden-Yellow Leaf Mutant in Hybrid Paper Mulberry
Fenfen Wang, Naizhi Chen, Shihua Shen
International Journal of Molecular Sciences.2021; 23(1): 127.     CrossRef
Dynamic profiles of fermentation characteristics and bacterial community composition of Broussonetia papyrifera ensiled with perennial ryegrass
Lifeng Dong, Hongsen Zhang, Yanhua Gao, Qiyu Diao
Bioresource Technology.2020; 310: 123396.     CrossRef
Effect of Broussonetia papyrifera L. silage on blood biochemical parameters, growth performance, meat amino acids and fatty acids compositions in beef cattle
Hui Tao, Bingwen Si, Wencai Xu, Yan Tu, Qiyu Diao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(5): 732.     CrossRef
Broussonetia papyrifera Promotes Hair Growth Through the Regulation of β-Catenin and STAT6 Target Proteins: A Phototrichogram Analysis of Clinical Samples
Young Han Lee, Gaewon Nam, Myong-Ki Kim, Seok-Cheol Cho, Bu Young Choi
Cosmetics.2020; 7(2): 40.     CrossRef
An efficient protocol for regenerating shoots from paper mulberry (Broussonetia papyrifera) leaf explants
Siming Cui, Ying Ren, Yahan Hao, Junjie Zhang, Zhouchao Chen, Jintuo Zou, Wei Zhou, Xiaoyang Chen
Open Life Sciences.2020; 15(1): 318.     CrossRef
Effects of Paper Mulberry Silage on the Milk Production, Apparent Digestibility, Antioxidant Capacity, and Fecal Bacteria Composition in Holstein Dairy Cows
Yangyi Hao, Shuai Huang, Jingfang Si, Jun Zhang, Naren Gaowa, Xiaoge Sun, Jiaying Lv, Gaokun Liu, Yaqin He, Wei Wang, Yajing Wang, Shengli Li
Animals.2020; 10(7): 1152.     CrossRef
The effect of Pediococcus acidilactici J17 with high-antioxidant activity on antioxidant, α‑tocopherol, β‑carotene, fatty acids, and fermentation profiles of alfalfa silage ensiled at two different dry matter contents
Y.X. Zhang, W.C. Ke, J. Bai, F.H. Li, D.M. Xu, Z.T. Ding, X.S. Guo
Animal Feed Science and Technology.2020; 268: 114614.     CrossRef
Genome-Wide Identification of the TCP Gene Family in Broussonetia papyrifera and Functional Analysis of BpTCP8, 14 and 19 in Shoot Branching
Meiling Zhao, Xianjun Peng, Naizhi Chen, Shihua Shen
Plants.2020; 9(10): 1301.     CrossRef
Effects of Broussonetia papyrifera-fermented feed on the growth performance and muscle quality of Hu sheep
Yingyu Su, Guoshun Chen, Yu Cai, Bolan Gao, Xijun Zhi, Fengjiang Chang, J. Plaizier
Canadian Journal of Animal Science.2020; 100(4): 771.     CrossRef
Productive and metabolic increments of the inclusion of Broussonetia papyrifera to replace maize silage in growing goats
Jinling Hua, Tianfeng Xu, Quanwen Shen, Yan Liu, Guijuan Huang, Dejian Rao, Chunming Song, Jiakun Wang
Czech Journal of Animal Science.2020; 65(8): 303.     CrossRef
The co-injection of antioxidants with foot-and-mouth disease vaccination altered growth performance and blood parameters of finishing Holstein steers
Jakyeom Seo, Minho Song, Namchul Jo, Woonsu Kim, Sinyong Jeong, Jongnam Kim, Seyoung Lee, Seongwon Seo
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(6): 792.     CrossRef
Effect of cellulase and Lactobacillus casei on ensiling characteristics, chemical composition, antioxidant activity, and digestibility of mulberry leaf silage
Liwen He, Wei Zhou, Cheng Wang, Fuyu Yang, Xiaoyang Chen, Qing Zhang
Journal of Dairy Science.2019; 102(11): 9919.     CrossRef