Effect of inoculants and storage temperature on the microbial, chemical and mycotoxin composition of corn silage
Musen Wang, Shengyang Xu, Tianzheng Wang, Tingting Jia, Zhenzhen Xu, Xue Wang, Zhu Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(12):1903-1912.   Published online 2018 Jan 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0801
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Ferulic Acid Esterase-Producing Lactic Acid Bacteria and Storage Temperature on the Fermentation Quality, In Vitro Digestibility and Phenolic Acid Extraction Yields of Sorghum (Sorghum bicolor L.) Silage
Yixiao Xie, Jingui Guo, Wenqi Li, Zhe Wu, Zhu Yu
Microorganisms.2021; 9(1): 114.     CrossRef
Effects of Lactobacillus plantarum additive and temperature on the ensiling quality and microbial community dynamics of cauliflower leaf silages
Haiwei Ren, Yinping Feng, Jiawen Pei, Jinping Li, Zhiye Wang, Shanfei Fu, Yi Zheng, Zhizhong Li, Zhangpu Peng
Bioresource Technology.2020; 307: 123238.     CrossRef
Effects of the Application of Lactobacillus plantarum Inoculant and Potassium Sorbate on the Fermentation Quality, In Vitro Digestibility and Aerobic Stability of Total Mixed Ration Silage Based on Alfalfa Silage
Yixiao Xie, Shengyang Xu, Wenqi Li, Musen Wang, Zhe Wu, Jinze Bao, Tingting Jia, Zhu Yu
Animals.2020; 10(12): 2229.     CrossRef
Interactions among Fungal Community, Fusarium Mycotoxins, and Components of Harvested Wheat under Simulated Storage Conditions
Yingyue Zhang, Fei Pei, Yong Fang, Peng Li, Ji Xia, Lei Sun, Yanyu Zou, Fei Shen, Qiuhui Hu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(30): 8411.     CrossRef